Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Nieborów, dnia 16.07.2018r.

                                                                                                               

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póżn. zm.) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490).

WÓJT GMINY NIEBORÓW

OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETRG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości;

 

 I.  NIEBORÓW;

2/ działka nr 588/1, o pow. 0,0538 ha  KW LD10/00018146/0, Cena wywoławcza  - 23 493,00 zł (z podatkiem VAT)

    Nieruchomość niezabudowana.   Przeznaczenie w planie zag. przestrzennego – tereny zabudowy usługowej - UU

    Użyteczności publicznej -  UU.

                    

ORAZ III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości;

 

 II.  KOMPINA;

1/  działka nr 504/6,  o pow. 0,1885 ha  KW LD10/00046565/8,  Cena wywoławcza -  70 000,00 zł (z podatkiem VAT)

     Na nieruchomości znajduje się wolnostojący budynek gospodarczy, o konstrukcji murowanej, strop betonowy, dach

     drewniany kryty eternitem, o powierzchni zabudowy 264 m².  Przeznaczenie w planie zagospodarowania

     przestrzennego – tereny zabudowy wielorodzinnej i zabudowy usługowej – MWU oraz w części – tereny rolnicze R                                                    

Nieruchomość nie została sprzedana w przetargach przeprowadzonych w dniach: 22.02.2018r. i 26.04.2018r.

 

1)  Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018r. o godz.10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów,   

     Aleja Legionów Polskich 26   /sala konferencyjna/.  

2)  Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Nr

     05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów,  najpózniej na 3 dni przed otwarciem przetargu

     tj. do dnia 20 sierpnia 2018r.  

     Za datę zapłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów.

     Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

     Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny uczestnika, który przetarg wygrał w dniu zapłaty pełnej

     ceny należności.

3)  W/w nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań.

4)  Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem,

     gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

5)  Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie póżniej niż na 1 dzień przed    

     dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości brutto

     osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

     Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Nieborów.

6)  Bliższych informacji dotyczących przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieborów,  pokój nr 106,

     tel. 46 8385613.

7)  Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                           

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-07-16 11:23
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-16 11:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27600
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-30 13:57