Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r, poz. 1490).

WÓJT GMINY NIEBORÓW

OGŁASZA II OGRANICZONY PRZETRG USTNY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

 NA SPRZEDAŻ NIEWRUCHOMOŚCI ROLNYCH

 

Nr dz.

Pow. w ha

Lokalizacja

Przeznaczenie nieruchomości

Stan prawny nieruchomości  KW

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

 5

0,5000

Karolew

Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo, Użytki: RIVa-0,06ha,  RIVb-0,44ha  

LD10/00025593/0

40 800,00

4 080,00

309

0,8600

Dzierzgów

Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo, Użytki: RIVb-0,17ha,  RV-0,65ha,  LzrIV-0,04ha 

LD10/00040286/6

30 100,00

3 010,00

 

1/. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów ww. działki (w części od

     drogi publicznej) posiadają przeznaczenie – Tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową RMu 

     Pozostała część działek, to tereny upraw rolnych.

2/. Przetarg odbędzie się w dniu 5 pażdziernika 2018r.  w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, Aleja Legionów Polskich 26  /sala konferencyjna/.  – dz. Nr. 5 o godz. 10,00,  dz. Nr 309 o godz. 10,30  

3/. Przetarg jest ograniczony dla osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11

     kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2196 z póżn. zm.), które spełniają warunki

     określone w art. 6 ww. ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych – zgodnie z

     definicją, o której mowa w art. 2 ww. ustawy. Nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, co

     w myśl art. 2a  ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

4/. Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni przedłożyć następujące dokumenty:

     - oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez

        wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego

        na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres,

      - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – jako dowód potwierdzający zamieszkanie od co najmniej 5 lat

        na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa,

     - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,

       poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

     - kserokopię dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej

       zawodowej, gimnazjum, podstawowej).   

5/. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, którzy pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu

      najpóżniej do dnia 2 pażdziernika 2018r. dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty określone w pkt 4,

      potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu oraz wpłacą wadium w pełnej wysokości

      najpóżniej do dnia 2 pażdziernika 2018r.  na konto Nr 05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów,  

      Za datę zapłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów.

      Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

      Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny uczestnika, który przetarg wygrał w dniu zapłaty pełnej ceny

      należności.

6/. Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie

     tutejszego urzędu w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż

     nieruchomości nr …. obręb ……., gmina Nieborów”  najpóżniej do dnia 2 pażdziernika 2018r. do godz. 15,00.

7/. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

     Nieborów do dnia 3 pażdziernika 2018r. do godz. 15,00

8/. W/w nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań.

9/. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem,

     gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

10/. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie póżniej niż na 1 dzień przed    

     dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości brutto

     osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.

     Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Nieborów.

11/. Bliższych informacji dotyczących przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieborów,  pokój nr 106,

       tel. 46 8385613.

12/. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                           

Wójt Gminy Nieborów

 /-/ Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-08-31 11:11
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 11:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-05 14:52