Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1)      imię i nazwisko lub nazw oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2)      określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3)      określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4)       informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5)       proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6)      określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie, o którym mowa składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł – wysokość opłaty określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dział III pkt. 42 zał. do ustawy) (Dz. U. 2012 r. poz. 1282 ze zm.).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz odpis, wpis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa ( prokury).

Udzielenie zezwolenia

Po pozytywnej weryfikacji wniosku Wójt Gminy Nieborów wyda zezwolenie które będzie miało formę decyzji administracyjne.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Uwaga

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Sprawozdawczość przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z wejściem w życie w dniu 9 sierpnia 2022 r. kluczowych zmian w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, między innymi w zakresie sprawozdawczości, publikujemy obligatoryjne do stosowania począwszy od I kwartału 2023 r. druki:

Nowy wzór sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Załącznik nr 2: Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Załącznik nr 3: Wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy na opróżnianie zbiorników, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Urząd Gminy w Nieborowie przypomina właścicielom nieruchomości których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej a posiadają bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

 Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje z art. 5, art. 6 oraz art. 9 u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

Kto może wywozić ścieki?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Nieborów.

Na terenie naszej gminy opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych mogą prowadzić:

 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych 99-416 Nieborów ul. Spacerowa 19 tel.46 838-56-66
 2. PPHU Renata Pytel 05-088 Brochów Tułowice 9
 3. mToilet sp. z o.o. 03-226 Warszawa ul. Toruńska 31   tel.22 848 84 88
 4. P.H.U. STRAŻAK 96-332 Radziwiłłów Bartniki ul. Miodowa 214   tel.508 285 502
 5. PreZero 99-300 Kutno ul. Łąkoszyńska 127  tel.46 830 35 25
 6. Zakład Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski 95-020 Wiśniowa Góra ul. Oficerska 22/4   tel.600 254 044
 7. ZOM J.Igielski i Wspólnicy 99-400 Łowicz ul. Nadbzurzańska 9   tel.46 837 42 30
 8. RS II95-100 Zgierz ul. 3-Maja 10   tel.42 716 67 57
 9. AgroFirma Andrzej Borowiec 99-416 Nieborów Chyleniec 13 tel. 668511760
 10. WC Serwis Sp. z o.o Sp. k. 41-808 Zabrze ul. Szybowa 2  tel.801 133 088
 11. TOI TOI Polska sp. z o.o 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 29   tel.42 650 88 28
 12. WOD-KAN 96-100 Skierniewice Mokra Prawa 30  tel.46 833 38 08

Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny do 5 000 zł. nałożona na podstawie przepisów ustawy Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia.                            

            W związku z powyższym Urząd Gminy Nieborów w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

Wójt Gminy Nieborów informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Nieborów zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nieborów, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Nieborów pok. 207 lub pobrać z załącznika poniżej.

 

Więcej informacji można uzyskać u Pani Justyny Pękosz pok. 207 tel. 46 838 56 13 wew. 207

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 694
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-10 16:18:51