Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy Nieborów z dni 6 marca 2023

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Nieborów z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Zarządzenie nr 21/2022 Wójta Gminy Nieborów z dni 28 lutego 2022

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 27października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Nieborów z dnia 4 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Wzór sprawozdania

Wzór sprawozdania obowiązujący od 2020 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2019 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2019 roku

Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Nieborów z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Nieborów z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2018 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2018 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

drukuj (Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2019-02-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-12 14:24

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2017 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2017 roku

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Nieborów

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Nieborów z dnia 29-01-2018 r.
w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2016 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2016 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 03-03-2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Nieborów

Zarządzenie nr 3/2017 Wójta Gminy Nieborów z dnia 01-02-2017 r.
w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie Wótja Gminy Nieborów w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2015 roku

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2015 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 23-02-2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Nieborów

Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Nieborów z dnia 29-01-2016 r.
w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Zarządzenie Wója Gminy Nieborów w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Zarządzenie Nr 29/2015
Wójta Gminy Nieborów

z dnia 2 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2016

Na podstawie §5 uchwały NR LIX/281/2010 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, zwanego dalej „projektem uchwały”.

2. projekt uchwały zostanie zamieszczony:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.nieborow.pl, na stronie internetowej Urzędu www.nieborow.pl

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów.

§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 17 listopada 2015 r.

§ 3.1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały.

2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2. w sekretariacie Urzędu Gminy Nieborów, lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@nieborow.pl na FORMULARZU DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW, stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118,1146; z 2015 r. poz. 1138, 1255, 1333, 1339).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              Wójt Gminy Nieborów

                                                                                                  /-/ Andrzej Werle

drukuj (Zarządzenie Wója Gminy Nieborów w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Tartanus
  data wytworzenia: 2015-11-02
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-11-02 12:17
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-02 12:39

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów w 2014 roku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Tartanus
  data wytworzenia: 2015-04-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-05-04 07:40

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-03-03 13:05
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 13:06

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku.

Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Nieborów z dnia 28-01-2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Tartanus
  data wytworzenia: 2015-01-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-02-13 10:50

UCHWAŁA NR LVI/273/2014 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 10 listopada 2014 r.

Metryka

 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2015-02-13 09:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 85272
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-29 17:11:19