Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu w dniu 1 czerwca 2023 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, realizowanej na fragmencie działki ewidencyjnej Nr 417/3, w obrębie ewidencyjnym Bełchów, gmina Nieborów.

INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ PALIWA STAŁEGO

Wójt Gminy Nieborów informuje, że Gmina Nieborów przystępuje
do sprzedaży końcowej paliwa stałego

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Łódzkiego

dotyczące zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich oraz warunków hydrogeologicznych na potrzeby opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej dla projektu pn.: ,,Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa-Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łyszkowice


Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia ≤ 0,5 MPa realizowanej na: działkach ewidencyjnych nr 660/3, 412/1 w obrębie Bełchów,
działkach ewidencyjnych nr 551/7, 551/8, 150/2, 209/1, 683/3, 222, 211, 769/3, 979/4, 971/1, 970/1, 969/1, 966/1, 965/1, 963/1, 962/1, 961/1, 960/2, 959/2, 958/2, 956/2 w obrębie Bobrowniki,
działkach ewidencyjnych nr 9/1201, 886/1, 886/3, 865, 290/2, 289/2, 881, 868, 885 w obrębie Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, realizowanej na fragmencie działki ewidencyjnej Nr 417/3, w obrębie ewidencyjnym Bełchów, gmina Nieborów.

OBWIESZCZENIE NR 6/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
na obszarze województwa łódzkiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Łyszkowice

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, realizowanej na nieruchomościach położonych:
b) w gminie Łyszkowice:
- obręb ewidencyjny Łyszkowice na działkach ewidencyjnych Nr: 180/14, 174/4, 385/1, 305/3,
- obręb ewidencyjny Polesie na działkach ewidencyjnych Nr: 134/5, 64,
a) w gminie Nieborów:
- obręb ewidencyjny Bełchów na działkach ewidencyjnych Nr: 656/2, 657/2, 660/2, 660/1,
- obręb ewidencyjny Dzierzgówek na działce ewidencyjnej Nr 4.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu w dniu 07 kwietnia 2023 r. decyzji nr 3/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, realizowanej na nieruchomościach położonych:
a) w gminie Nieborów:
- obręb ewidencyjny Bełchów na działkach ewidencyjnych Nr: 787/3, 787/18, 660/3, 652, 412/1, 788, 787/19,
- obręb ewidencyjny Dzierzgów na działkach ewidencyjnych Nr 501 i 492,
- obręb ewidencyjny Dzierzgówek na działce ewidencyjnej Nr 338,
b) w gminie Łyszkowice, obręb ewidencyjny Polesie na działce ewidencyjnej Nr 740/2.

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Wody Polskie

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z późn.zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów reprezentowanej przez pełnomocnika pana Macieja Krzeszewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nieborów, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, realizowanej na nieruchomościach położonych:
a) w gminie Nieborów:
- obręb ewidencyjny Bełchów na działkach ewidencyjnych Nr: 787/3, 787/18, 660/3, 652, 412/1, 788, 787/19,
- obręb ewidencyjny Dzierzgów na działkach ewidencyjnych Nr 501 i 492,
- obręb ewidencyjny Dzierzgówek na działce ewidencyjnej Nr 338,
b) w gminie Łyszkowice, obręb ewidencyjny Polesie na działce ewidencyjnej Nr 740/2.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu w dniu 09.03.2023 r. decyzji Nr 4/2023 znak GKI.6730.28.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, realizowanej na fragmencie działki ewidencyjnej Nr 430, w obrębie ewidencyjnym Nieborów, gmina Nieborów

Informacja Wójta Gminy Nieborów

o naborze wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Nieborów

Zawiadomienie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej, realizowanej na fragmencie działki ewidencyjnej Nr 417/3, w obrębie ewidencyjnym Bełchów, gmina Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy ŁyszkowiceObwieszczenie Starosty Łowickiego

w sprawie wydania decycji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2750E - budowie ścieżki pieszo-rowerowej

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu dotycząca ptasiej grypy

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie
bezprzetargowym

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu Decyzji nr 2/2023 roku z dnia 14.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 239/7, 240, 250/2, 250/3, 282/1, 282/2 i 434 obręb ewidencyjny Dzierzgówek, Nr 787/18 obręb ewidencyjny Bełchów oraz Nr 488 obręb ewidencyjny Dzierzgów, gmina Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu Decyzji nr 1/2023 roku z dnia 06.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 280, 525/1, 325, 324, 294/1 obręb ewidencyjny Mysłaków, gmina Nieborów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

w sprawie zebrania materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym zatwierdzenia:
Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich oraz warunków hydrogeologicznych na potrzeby opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej dla projektu pn.: ,,Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa-Zachodnia – CPK
– Łódź Niciarniana bez odcinka w obrębie węzła kolejowego CPK”

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 239/7, 240, 250/2, 250/3, 282/1, 282/2 i 434 obręb ewidencyjny Dzierzgówek, Nr 787/18 obręb ewidencyjny Bełchów oraz Nr 488 obręb ewidencyjny Dzierzgów, gmina Nieborów.

Informacja Wójta Gminy Nieborów

dotycząca naboru do Rządowego Programu Ochrony Zabytków

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o zakończeniu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 280, 525/1, 325, 324, 294/1 obręb ewidencyjny Mysłaków, gmina Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o zakończeniu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 280, 525/1, 325, 324, 294/1 obręb ewidencyjny Mysłaków, gmina Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów Uchwały Nr LIX/352/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,
obszar położony w obrębach ewidencyjnych Bełchów i Dzierzgów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów Uchwały Nr LIX/351/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,
fragment wsi Bobrowniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o podjęciu przez Radę Gminy Nieborów Uchwały Nr LIX/350/22
z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,
fragmenty wsi Bednary i Bełchów.

Informacja o przystąpieniu Gminy Nieborów do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Informacja o przystąpieniu Gminy Nieborów do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu Decyzji nr 5/2022 o umorzeniu postępowania administracyjnego w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 23/6, 1 /2, 1/5 w obrębie ewidencyjnym 0014 Michałówek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN15 kV, złącza kablowego ZKSN 15 kV realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 887/4, 887/2 w obrębie ewidencyjnym 0016 Nieborów oraz na działkach ewidencyjnych nr 23/6, 1 /2, 1/5 w obrębie ewidencyjnym 0014 Michałówek, gmina Nieborów
oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w części dotyczącej działek ewid. nr 887/4, 887/2 w obrębie ewidencyjnym 0016 Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN180 PE L=ok. 1453,5 m, DN90 PE L=ok. 184,5 m, DN63 PE L=ok. 1046,5 m realizowanej na: działkach ewidencyjnych nr 787/3, 787/18, 660/3, 652, 412/1, 788, 787/19 w obrębie Bełchów, działkach ewidencyjnych nr 501, 492 w obrębie Dzierzgów, działce ewidencyjnej nr 338 w obrębie Dzierzgówek, gmina Nieborów,
oraz na działce ewidencyjnej nr 740/2, obręb Polesie, działce ewidencyjnej nr 910, obręb Stachlew, gmina Łyszkowice.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakonczeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN15 kV, złącza kablowego ZKSN 15 kV realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 887/4, 887/2 w obrębie ewidencyjnym 0016 Nieborów oraz na działkach ewidencyjnych nr 23/6, 1 /2, 1/5 w obrębie ewidencyjnym 0014 Michałówek , gmina Nieborów.

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2750E - budowie ścieżki pieszo-rowerowej, na nieruchomościach oznaczonych według katastru numerami ewidencyjnymi: 769/1, 150/3, 683/3, 769/3, 430, 149, 150/2, 833, położonych jednostce ewidencyjnej Nieborów, obręb ewidencyjny Bobrowniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 239/7, 240, 250/2, 250/3, 282/1, 282/2 i 434 obręb ewidencyjny Dzierzgówek, Nr 787/18 obręb ewidencyjny Bełchów oraz Nr 488 obręb ewidencyjny Dzierzgów, gmina Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 14.11.2022 r. na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 280, 525/1, 325, 324, 294/1 w obrębie Mysłaków, gmina Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 23.11.2022 r. na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów (PSZOK), realizowanej na fragmencie działki ewidencyjnej nr 89 obręb ewidencyjny Nieborów, gmina Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o zakończeniu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów (PSZOK), realizowanej na fragmencie działki ewidencyjnej nr 89 obręb ewidencyjny Nieborów, gmina Nieborów

Informacja o przystąpieniu Gminy Nieborów do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Informacja o przystąpieniu Gminy Nieborów do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Lublin, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, reprezentowaną przez pełnomocnika Piotra Zawadzkiego, ul. Kochanowskiego 60, 96-500 Sochaczew, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN15 kV, złącza kablowego ZKSN 15 kV realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 887/4, 887/2 w obrębie ewidencyjnym 0016 Nieborów oraz na działkach ewidencyjnych nr 23/6, 1 /2, 1/5 w obrębie ewidencyjnym 0014 Michałówek, gmina Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 10.10.2022 r. na wniosek Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Nieborów (PSZOK), realizowanej na fragmencie działki ewidencyjnej nr 89 obręb ewidencyjny Nieborów, gmina Nieborów.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Nieborów ogłasza wykaz nieruchomości (lokali mieszkalnych) pochodzących z mieszkaniowego zasobu Gminy Nieborów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem pierwszeństwa w ich nabyciu dla dotychczasowych najemców.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

w dniu 31 sierpnia 2022 r. na wniosek Joanny Wrona, ul. Pułtuska 12/14 nr lok. 15, 04-331 Warszawa pełnomocnika P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOW4414A wraz z niezbędną infrastrukturą, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 312/2 w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, gmina Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o zakończeniu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek Inwestora – P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowaną przez pełnomocnika Joannę Wrona, ul. Pułtuska 12/14 nr lok. 15, 04-331 Warszawa z dnia 13.06.2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOW4414A wraz z niezbędną infrastrukturą, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 312/2 w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, gmina Nieborów.

Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego

o wydaniu decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 146/22 udzielająca Wójtowi Gminy Nieborów, z siedzibą w Nieborowie przy Alei
Legionów Polskich 26, reprezentowanemu przez pełnomocnika, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na "Budowie skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej Nr 70 (od km 13+534,50 do km 13+841,50) w miejscowości Bełchów, gmina Nieborów w związku z budową dwóch dróg gminnych w m. Dzierzgów oraz Bełchów",

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 239/7, 240, 250/2, 250/3, 282/1, 282/2 i 434 obręb ewidencyjny Dzierzgówek, Nr 787/18 obręb ewidencyjny Bełchów oraz Nr 488 obręb ewidencyjny Dzierzgów, gmina Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

o wydaniu w dniu 23 czerwca 2022 r. Decyzji nr 2/2022 znak GKI.6733.2.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN15 kV, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 32, 91/3, 137/2 i 137/1 w obrębie ewidencyjnym Kompina, gmina Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOW4414A wraz z niezbędną infrastrukturą, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 312/2 w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, gmina Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN15 kV, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 32, 91/3, 137/2 i 137/1 w obrębie ewidencyjnym Kompina, gmina Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 239/7, 240, 250/2, 250/3, 282/1, 282/2 i 434 obręb ewidencyjny Dzierzgówek, Nr 787/18 obręb ewidencyjny Bełchów oraz Nr 488 obręb ewidencyjny Dzierzgów, gmina Nieborów

Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego

o przedłużeniu terminu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej Nr 70 (od km 13+534,50 do km 13+841,50) w miejscowości Bełchów, gmina Nieborów w związku z budową dwóch dróg gminnych w m. Dzierzgów oraz Bełchów”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu w dniu 29 kwietnia 2022 r. Decyzji nr 1/2022 znak GKI.6733.1.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOW4413A wraz z niezbędną infrastrukturą, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 648 w obrębie ewidencyjnym Bełchów, gmina Nieborów.

Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Nieborow z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bednarach

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Nieborow z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bełchowie

Obwieszcznie Wojewody Łódzkiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej Nr 70 (od km 13+534,50 do km 13+841,50) w miejscowości Bełchów, gmina Nieborów w związku z budową dwóch dróg gminnych w m. Dzierzgów oraz Bełchów”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOW4413A wraz z niezbędną infrastrukturą, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 648 w obrębie ewidencyjnym Bełchów, gmina Nieborów

Podstawowa kwota dotacji na 2022 rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN15 kV, realizowanej na działkach ewidencyjnych Nr: 32, 91/3, 137/2 i 137/1 w obrębie ewidencyjnym Kompina, gmina Nieborów.

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

dotyczące wydania decyzji nr 104z/2022 na rzecz Wójta Gminy Nieborów, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie - budowie ścieżki pieszo-rowerowej, na częściach nieruchomości oznaczonych według katastru numerami ewidencyjnymi: 868, 883, 884, 821, 822, 823, 824/1, 824/2, 825/1, 826/1, 826/3, 827, 828, 829, 830/3, 830/4, 830/2, 831/1 położonych w jednostce ewidencyjnej Nieborów, obręb ewidencyjny Nieborów.

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

dotyczące wydania decyzji na rzecz Wójta Gminy Nieborów, została wydana decyzja nr 102z/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Bełchów na odcinku od projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo, w ciągu drogi
krajowej nr 70 do istniejącej drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Chyleniec

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

dotyczące wydania decyzji nr 66z/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Dzierzgów oraz w miejscowości Bełchów, gm. Nieborów, na odcinku od autostrady A2 do projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo, w ciągu drogi krajowej nr 70

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu w dniu 04.03.2022 r. decyzji Nr 6/2022 znak GKI.6730.19.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na fragmencie działki ewidencyjnej Nr 185, położonej w obrębie ewidencyjnym Nieborów, gmina Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr LOW4413A wraz z niezbędną infrastrukturą, na fragmencie działki ewidencyjnej nr 648 w obrębie ewidencyjnym Bełchów, gmina Nieborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Bełchów na odcinku od projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo, w ciągu drogi krajowej nr 70 do istniejącej drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Chyleniec

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Dzierzgów oraz w miejscowości Bełchów, gm. Nieborów, na odcinku od autostrady A2 do projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu rondo, w ciągu drogi krajowej nr 70

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
w użyczenie

Zawiadomienie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na fragmencie działki ewidencyjnej Nr 185, położonej w obrębie ewidencyjnym Nieborów, gmina Nieborów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi Bednary, Bobrowniki, Kompina, Mysłaków i Nieborów

Strategia Rozwoju Gminy Nieborów - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Nieborów - konsultacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolimów

o wydaniu w dniu 22.11.2021r. decyzji Nr 52/2021 znak: GRP.6730.52.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej „Bolimów” z magazynem energii” - polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej elektryczność ze źródła odnawialnego o mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem o powierzchni zabudowy
do 40 ha zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 1/1, 1/2 oraz 1/3 obręb Sokołów, gmina Bolimów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.

Informacja Wójta Gminy w sprawie KDP

Zawiadomienie Wójta Gminy Bolimów

Zawiadomienie Wójta Gminy Bolimów dotyczące wszczęcia postępowania w zakresie wydania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr ew. 71/1, 72/1 w obrębie Jasionna, Gmina Bolimów.

Zawiadomienie Wójta Gminy Bolimów

w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. "Instalacja Fotowoltaiczna "Bolimów" z magazynu energii

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Piaski, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 14/1 i 14/3

Mapa obrazująca cztery warianty przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Nieborów zaproponowane przez CPK

Mapa obrazująca cztery warianty przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Nieborów zaproponowane przez CPK

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bobrowniki, Kompina, Mysłaków i Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Bobrowniki - Dzierzgówek, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 149 oraz na fragmencie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dzierzgówek, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 240, 242, 241

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Piaski, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 14/1 i 14/3

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Bobrowniki - Dzierzgówek, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 149 oraz w obrębie ewidencyjnym Dzierzgówek, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 240, 242, 241.

Zarządzenie Wójta Gminy Nieborów

w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego usytuowanego w budynku po byłym Gimnazjum nr 1 w Kompinie, stanowiącego własność Gminy Nieborów, przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, do dnia 31 grudnia 2026 r.

Informacja o wszczęciu postępowania

informacja dotycząca wszczęcia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Bełchów, gmina Nieborów, oznaczonym działką ewidencyjną Nr 787/18

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Bobrowniki - Dzierzgówek, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 149 oraz na fragmencie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dzierzgówek, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 240, 242, 241

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Piaski, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 14/1 i 14/3

Informacja o przebiegu projektowanej obwodnicy Łowicza

Informacja o przebiegu projektowanych trasach obwodnicy miasta Łowicz

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 234. z późn. zm.), Wójt Gminy Nieborów podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz ułamkową częścią gruntu przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z prawem pierwszeństwa wykupu przysługującym najemcom tych lokali.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na budowie drogi gminnej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Bełchów, gmina Nieborów, oznaczonym działką ewidencyjną Nr 787/18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

informacja o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Nieborów na wykonanie urządzeń wodnych polegających na wykonaniu urządzeń wodnych tj. systemu rowów
odwadniających, przydrożnych poprzez likwidację fragmentu istniejącego rowu ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie i budowie drogi gminnej z kanałem technologicznym oraz budowie przepustu, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Bednary, gmina Nieborów, oznaczonym działkami ewidencyjnymi Nr 394/3, 393/5, 420, 476/1 i 477/3.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieborów,przeznaczonych do wydzierżawienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegające na przebudowie i budowie drogi gminnej z kanałem technologicznym oraz budowie przepustu, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Bednary, gmina Nieborów, oznaczonym działkami ewidencyjnymi Nr 394/3, 393/5, 420, 476/1 i 477/3

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Bełchów, gmina Nieborów, oznaczonym działką ewidencyjną Nr 787/18

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

dotyczy wydobywania kopalin

Obwiszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

dotyczy wezwania do uzupełnienia informacji zawartych w dokumentacji sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu.

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

zawiadamia się, że w dniu 08.03.2021 r. na rzecz Zarządu Powiatu Łowickiego została wydana decyzja nr 115z/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi i budowie mostu w ciągu drogi nr 2714E
wraz z przebudową drogi nr 272 IE w miejscowości Kompina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nieborów z siedzibą ul. Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieborów,przeznaczonych do wydzierżawienia

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Nieborów z siedzibą ul. Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy - Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
• wykonanie urządzeń wodnych tj. budowy systemu rowów odwadniających przydrożnych poprzez likwidację istniejących rowów oraz wybudowanie nowych połączonych odpowiednio
przepustami/ w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 (od km 13+534/50 do 13+841,50) w miejscowości Bełchów gm. Nieborów w związku z budową dwóch drag gminnych w m. Dzierzgów oraz Bełchów".

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie drogi i budowie mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w miejscowości Kompina

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie drogi gminnej z kanałem technologicznym oraz budowie przepustu, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Bednary, gmina Nieborów, oznaczonym działkami ewidencyjnymi Nr 394/3, 393/5, 420, 476/1 i 477/3

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 01.02.2021 roku

w sprawie Regulaminu funkcjonowania gminnego systemu wysyłania wiadomości SMS „Serwis SMS dla mieszkańców gminy Nieborów”

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 6/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie - etap II o : ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżkę rowerową, chodnik, kanał technologiczny i poszerzenie...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowej oraz części powierzchni dachu przeznaczonych do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego Alei Lipowej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nieborów, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 881.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, na fragmencie wsi Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bednary, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 459.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Insprktor Nadzou Budowlanego w Łowiczu
  data wytworzenia: 2020-11-16
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2020-11-23 14:19

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego Alei Lipowej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nieborów, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 881

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bednary, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 459.

Obwieszczenie Wójta

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego Alei Lipowej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nieborów, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 881

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego ulicy Spacerowej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bednary, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 459

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz przebudowie słupa SN, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mysłaków, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 848

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz przebudowie słupa SN, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bednary, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 274

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 782.), Wójt Gminy Nieborów podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz ułamkową częścią gruntu przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z prawem pierwszeństwa wykupu przysługującym najemcom tych lokali.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieborów,przeznaczonej do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy

Informacja Wód Polskich o wszczęciu postepowania

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz przebudowie słupa SN, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mysłaków, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 848

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz przebudowie słupa SN, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bednary, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 274

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nieborów, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja o wszczęciu postępowania

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Dzierzgów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,fragment wsi Michałówek

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Chyleniec

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi Bełchów, Kompina, Nieborów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na utworzeniu w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, realizowanej na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 942/4, 944/2 i 946/2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na utworzeniu w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi, realizowanej na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 942/4, 944/2 i 946/2

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bełchów nr działek ewidencyjnych: 412/1, 660/3, 787/3, 787/12, 787/18, 787/19, 652, w obrębie ewidencyjnym Dzierzgów nr działek ewidencyjnych: 492, 501, w obrębie ewidencyjnym Dzierzgówek nr działki ewidencyjnej 338, gmina Nieborów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi Bełchów, Kompina, Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bełchów nr działek ewidencyjnych: 412/1, 660/3, 787/3, 787/12, 787/18, 787/19, 652, w obrębie ewidencyjnym Dzierzgów nr działek ewidencyjnych: 492, 501, w obrębie ewidencyjnym Dzierzgówek nr działki ewidencyjnej 338, gmina Nieborów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok stanowiąca podstawę udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Nieborów oraz stanowiąca podstawę do rozliczenia obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Nieborów

Postanowienie Wójta Gminy Nieborów

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej zmiany uchwały Nr XLIII/144/06/ Rady Gminy w Nieborowie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Chyleniec, Dzierzgów, Dzierzgówek, Karolew, Mysłaków, Nieborów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 221 poz. 1723).

Postanowienie Wójta Gminy Nieborów

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej zmiany uchwały Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 317 poz. 2928 ze zm.).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie wycofania ogłoszenia dotyczącego podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,fragment wsi Dzierzgów

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania
w dzierżawę

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, na fragmencie wsi Chyleniec

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nieborów, przeznaczonych do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW

dotyczy wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 4 lat, lokalu użytkowego o pow. użytkowej 1223 m2 usytuowanego w budynku po byłym Gimnazjum nr 1 w Kompinie, położonego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 432/2, w obrębie ewidencyjnym nr 0012 Kompina.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 317 poz. 2928 ze zm.)

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2019 rok stanowiąca podstawę udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Nieborów oraz stanowiąca podstawę do rozliczenia obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Nieborów

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Obwiaszczenie Wojewody Łódzkiego

Zawiadomienie wydane przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konerwatora Zabytków

dotyczy wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych historycznego układu ruralistycznego Arkadia-Nieborów, gm. Nieborów, pow. łowicki, wraz z otoczeniem ww. zabytku. Powyższy wniosek złożyło Stowarzyszenie "Dziedzictwo Nieborowa"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Bednary i m. Kompina

Ogłoszenie

Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, na fragmencie wsi Dzierzgów

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nieborowie

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,fragment wsi Bobrowniki

Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Nieborów z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieborów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Mysłaków oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 798/3 i 798/4.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci wodociągowej, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bełchów oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr 787/3 i 787/4 i 787/18.

Obwieszczenie - Wody Polskie

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,fragmenty wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Michałówek, Nieborów i Piaski

Postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi

o dopuszczeniu organizacji społecznej - Stowarzyszenie "Dziedzictwo Nieborowa" do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego historycznego układu ruralistycznego Arkadia-Nieborów.

Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok

Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok stanowiąca podstawę udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Nieborów oraz stanowiąca podstawę do rozliczenia obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Nieborów

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mysłakowie

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych

Zarządzenie 4/2019 Wójta Gminy Nieborów

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Nieborów

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bez przetargowym

Zarządzenie 57/2018 Wójta Gminy Nieborów

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok

Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok stanowiąca podstawę udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Nieborów oraz stanowiąca podstawę do rozliczenia obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Nieborów

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i wagunków korzystania z zezwolneń na sprrzedaż napojów alkoholowych w Gminie Nieborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Bobrowniki

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 28 kwietnia 2003r.

Obwieszczenie

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nieborów na lata 2018-2022

Zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Informcja Wójta Gminy Nieborów

Informacja Wójta Gminy Nieborów dotycząca postępowania wszczętego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, dotycząca wpisania do Rejestru Zabytków części Gminy Nieborów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży antenowej, na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej, na terenie położonym w obrębie wsi Mysłaków, stanowiącym fragment działki ewidencyjnej nr 847/3

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Sprzedaż lokali stanowiących własność Gminy Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bednary

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie przepustu, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Nieborów, nr działek ewidencyjnej: 209, 862, 264 i 372

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczanie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej, napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Bednary, realizowanej na fragmentach nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr: 448, 420, 449 i 394/1.

Ogólny schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i wagunków korzystania z zezwolneń na sprrzedaż napojów alkoholowych w Gminie Nieborów

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok

Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok

Informacja

Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacją inwestycji drogowej

Wojewódzki Konserwator Zabytków - Postanowienie o wszczęciu postępowania

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego historycznego układu ruralistycznego Arkadia-Nieborów gm. Nieborów, pow. łowicki wraz z otoczeniem ww. zabytku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Mysłaków, nr działki ewidencyjnej 587, oraz w obrębie ewidencyjnym Arkadia, nr działek ewidencyjnych: 332/1, 332/2, 332/5, 333/1, 334/3 334/4 i 335/2

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok stanowiąca podstawę udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Nieborów oraz stanowiąca podstawę do rozliczenia obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Nieborów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

na prowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Arkadia, realizowanej na nieruchomości oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr: 332/5, 332/1, 332/2, 333/1, 334/4, 334/3 i 335/2.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgówek, Kompina, Mysłaków i Piaski z prognozą wpływu na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

 

                                      O B W I E S Z C Z E N I E

                                      WÓJTA GMINY NIEBORÓW

 

 

Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

       Wójt Gminy Nieborów zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2017 r.

 

          została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

                       celu publicznego polegającej na:

 

budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mysłaków, stanowiącym fragment działki ewidencyjnej nr 847/3, gmina Nieborów.

 

Decyzja niniejsza znajduje się w aktach sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26,  pokój nr 106.

 

 

Nieborów, dnia 25.07.2017 r.                            

                   Wójt Gminy Nieborów

 /-/ Andrzej Werle

                                                   

                    

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-07-25
 • opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data publikacji: 2017-08-02 07:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Bobrowniki

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Wykaz udziału nieruchomości wynoszącego ½ części w prawie własności Gminy Nieborów, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Polesie, gmina Łyszkowice

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora sieci T-Mobile, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w miejscowości Mysłaków, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 847/3, gmina Nieborów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok stanowiąca podstawę udzielania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie gminy Nieborów oraz stanowiąca podstawę do rozliczenia obowiązku prawnego pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, a uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Nieborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie upublicznienia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Nieborów

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bełchowie ul. 1 Maja 9

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora sieci T-Mobile

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów dotyczące nieruchomości przewidzianej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów dotyczące wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej operatora sieci T-Mobile, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie Mysłaków, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 847/3, gmina Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego,realizowanej na fragmencie nieruchomości położonych we wsi: Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 883 oraz Piaski, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 14/1, gmina Nieborów.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów dotyczące wywieszenia na tablicy ogłoszeń wykazów nieruchomości

Obwieszczenie Starosty Łowickiego

Obwieszczenie Starosty Łowickiego dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 105370E w Nieborowie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, miejscowości Nieborów, realizowanej na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną Nr 883 i w miejscowości Piaski, na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną Nr 14/1

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dzierzgów, na działce ewidencyjnej Nr 501, gmina Nieborów

Wójt Gminy na złożony wniosek podaje do publicznej wiadomości poniższe dokumenty

Wójt Gminy na złożony wniosek podaje do publicznej wiadomości poniższe dokumenty

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 108 i 149, gmina Nieborów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej we wsi Dzierzgów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 501.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii 0,4kV oświetlenia ulicznego, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowniki, gmina Nieborów, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 108 i 149.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew-Łowicz1

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV i kablowo-napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia,, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bełchów, na działkach ewidencyjnych Nr 787/18 i 643/2, gmina Nieborów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w miejscowości Bednary, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 457.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie światłowodowej linii kablowej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowniki, gmina Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 149.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o publikacji wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0, 4 kV i kablowo-napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, realizowanej na nieruchomości położonej w miejscowości Bełchów, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 787/18 i 643/2, gmina Nieborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie sprzedaży lokali w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Bełchowie, ul. Przemysłowa 6

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Sypień.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Kompina.

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgówek, Kompina, Mysłaków i Piaski.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej i kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz przebudowie napowietrznej sieci średniego napięcia i niskiego napięcia, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Arkadia na działkach ew. Nr: 288/4, 334/4 i 332/5, gmina Nieborów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange wraz z infrastrukturą – „Piaski A2”, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piaski, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 475/1, gmina Nieborów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN oraz stacji transformatorowej, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dzierzgów na działkach ew. Nr: 208, 263/2, 264/2, 331/1, 331/4 i 503/1 oraz w obrębie geodezyjnym Bobrowniki na działkach ew. Nr: 357 i 355/2.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci średniego napięcia i przebudowie sieci niskiego napięcia, budowie elektroenergetycznej linii kablowej przyłącza niskiego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego i budowie stacji transformatorowej, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w miejscowości Arkadia, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 332/5, 288/4, 334/4.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange wraz z infrastrukturą – „Piaski” , realizowanej na nieruchomości położonej w miejscowości Piaski, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 475/1, gmina Nieborów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i słupowej stacji transformatorowej, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowniki, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 357, 355/2 oraz w miejscowości Dzierzgów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi 208, 263/2, 264/2, 331/1, 331/4, 507/1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange wraz z infrastrukturą Piaski A2, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonych w miejscowości Piaski, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 473/2, 475/1, 70/4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT30799 A2 Piaski, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w miejscowości Piaski, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 325/4, 220/1, 221/1 i 181/7

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT30799 A2 Piaski, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w miejscowości Piaski, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 325/4, 220/1, 221/1 i 181/7

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w miejscowości Mysłaków, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 651/1 i 651/2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego, realizowanej na nieruchomości położonej w miejscowości Nieborów, oznaczonej działką ewidencyjną Nr 883

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, realizowanej na nieruchomości położonej w miejscowości Mysłaków, gmina Nieborów, oznaczonej działkami ewidencyjnymi Nr 651/1 i 651/2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego, miejscowości Nieborów, realizowanej na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną Nr 883

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Łowiczu, realizowanej na nieruchomościach położonych w obrębie ewidencyjnym Mysłaków, gmina Nieborów, oznaczonych działkami ewidencyjnymi Nr 1 i 948

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów i Dzierzgów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, w miejscowości Bednary, na działkach ew.Nr 675 i 676/3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa odłącznikowego SN i kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, w miejscowości Kompina, na działkach ew. Nr 495, 496 i 497

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NIEBORÓW o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Nieborów i Sypień

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Nieborów i Sypień

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów, wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieborów o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży

[KOPIA] Obwieszczenie Starosty Łowickiego

dotyczące wydania decyzji nr 104z/2022 na rzecz Wójta Gminy Nieborów, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1322E w Nieborowie - budowie ścieżki pieszo-rowerowej, na częściach nieruchomości oznaczonych według katastru numerami ewidencyjnymi: 868, 883, 884, 821, 822, 823, 824/1, 824/2, 825/1, 826/1, 826/3, 827, 828, 829, 830/3, 830/4, 830/2, 831/1 położonych w jednostce ewidencyjnej Nieborów, obręb ewidencyjny Nieborów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nieborów

o wydaniu w dniu 26.04.2022 r. decyzji Nr 11/2022 znak GKI.6730.6.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV Dzierzgówek 2 o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonej na fragmencie działki ewidencyjnej Nr 35/1 w obrębie ewidencyjnym Dzierzgówek, gmina Nieborów.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 433998
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-01 13:35:40