Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 31/2020
WÓJTA GMINY NIEBORÓW
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Nieborowie przy ul. Wilhelma Kotarbińskiego oraz ogłoszenia jej wykazu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i 471) oraz Uchwały nr LV/256/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznaczam do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Nieborowie, przy ul. Wilhelma Kotarbińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 588/1 o powierzchni 0,0538 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1O/00018146/0, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 1. Postanawiam podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów,

  2. zamieszczenie na okres 21 dni na stronie internetowej https://www.bip.nieborow.pl

 2. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez

ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej Powiat Łowicki.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wieloosobowego stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Nieborów

/-/ Jarosław Papuga

 

Załącznik do Zarządzenia nr 31/2020
Wójta Gminy Nieborów z dnia 30.04.2020 r.

ROS.6840.1.2020.MC

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ostawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471)

Wójt Gminy Nieborów

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU:

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości

dz. 588/1 – obręb Nieborów, o powierzchni 0,0538 ha, nr księgi wieczystej LD1O/00018146/0

 1. Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa to niezabudowana działka o niewielkiej powierzchni i kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana przy ulicy Wilhelma Kotarbińskiego. Od strony południowej otoczenie stanowią grunty zabudowane wielorodzinnym budynkiem „czworak” wpisany do rejestru zabytków, od strony zachodniej znajduje się działka zabudowana budynkiem użyteczności publicznej a od strony północnej działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na dzień dzisiejszy brak uzbrojenia.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolowym 16.128.UU, posiada:1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej U; 2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: a) dopuszcza się w ramach budynków o funkcji użyteczności publicznej, wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 30%, c) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, d) czworak wpisany do rejestru zabytków, realizacja zagospodarowania w obrębie niniejszego terenu podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie określa się.

 1. Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny z dnia 03.09.2019 r. i wynosi 21 400,00 zł netto + 4 922, 00 zł (23% podatku VAT) = 26 322,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 00/100).

 1. Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu zostanie podany w oddzielnym ogłoszeniu.

VII. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Wójta Gminy Nieborów w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, czyli od dnia 07 maja 2020 r. do 17 czerwca 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieborów ul. Aleja Legionów Polskich 26, w godzinach urzędowania - poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, pok. 208, tel. 46 8385613 wew. 208

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieborów od dnia 07 maja 2020 r.

do dnia 28 maja 2020 r. oraz na stronie internetowej bip https://www.bip.nieborow.pl

Wójt Gminy Nieborów

/-/Jarosław Papuga

 

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-05-05
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2020-05-05 13:59
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 14:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26719
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-30 13:57