Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020
WÓJTA GMINY NIEBORÓW
z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nieborowie przy ul. Wilhelma Kotarbińskiego, oznaczonej jako działka nr 588/1 o pow. 0,0538 ha.

Na podstawie art. 38  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i 471)

   zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nieborowie przy ul. Wilhelma Kotarbińskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 588/1 o pow. 0,0538 ha. 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. 1.W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 Przewodniczący komisji –    Mariola Cichal

 Członkowie:                          Urszula Fijałkowska

                                               Mirosław Niedbałka

                                               Justyna Siewierska

     2. Komisja przeprowadza czynności przetargowe zgodnie z Regulaminem przetargu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Nieborów

/-/ Jarosław Papuga

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65,284 i 471) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490).

WÓJT GMINY NIEBORÓW

ogłasza

pierwszy ustny (licytacyjny) przetarg nieograniczony 

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Nieborowie przy ul. Wilhelma Kotarbińskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 588/1 o pow. 0,0538 ha;

zgodnie z wykazem z dnia 07 maja 2020 r.

Cena wywoławcza

21 400,00 zł  netto + 4 922, 00 zł (23% podatku VAT) = 26 322,00 zł brutto

Nieruchomość położona w Nieborowie, przy ul. Wilhelma Kotarbińskiego, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 588/1 o powierzchni 0,0538 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00018146/0.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa to niezabudowana działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, usytuowana przy ulicy Wilhelma Kotarbińskiego. Od strony południowej otoczenie stanowią grunty zabudowane wielorodzinnym budynkiem „czworak” wpisany do rejestru zabytków, od strony zachodniej znajduje się działka zabudowana budynkiem użyteczności publicznej a od strony północnej działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na dzień dzisiejszy brak uzbrojenia. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r., przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolowym 16.128.UU, posiada:1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej U; 2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: a) dopuszcza się w ramach budynków o funkcji użyteczności publicznej, wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, b) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 30%, c) wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, d) czworak wpisany do rejestru zabytków, realizacja zagospodarowania w obrębie niniejszego terenu podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych.  

Przetarg odbędzie się w dniu

18 sierpnia 2020r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy Nieborów,

Aleja Legionów Polskich 26.

Wadium w wysokości 2 700,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Gminy Nieborów Nr  05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów lub w kasie Urzędu Gminy Nieborów do dnia 13 sierpnia 2020 r. 

Za datę wpłat wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów lub do kasy Urzędu Gminy Nieborów.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

W/w nieruchomość nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

Warunki  przetargu zawarte w regulaminie przetargu udostępnione są do wglądu w Urzędzie Gminy Nieborów ul. Aleja Legionów Polskich 26, w  godzinach urzędowania – poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00,  pokój nr 208 - Wieloosobowe Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Sprzedaż powyższej nieruchomości nie podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.) ponieważ nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha są wyłączone z zakresu stosowania w/w ustawy. 

Wójt Gminy Nieborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.       

Wójt Gminy Nieborów

/-/ Jarosław Papuga

 

 

R E G U L A M I N

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w Nieborowie przy ul. Wilhelma Kotarbińskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 588/1 o pow. 0,0538 ha.

 1. Organizatorem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej jest Wójt Gminy Nieborów. Za datę wpływ wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów lub do kasy Urzędu Gminy Nieborów.
 2. Przedmiotem przetargu jest cena nieruchomości.
 3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nieborów.
 4. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściciela nieruchomości, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów.
 5. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu tj. 18 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nieborów – sala narad.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli:

- wpłaciły wadium w wysokości 2 700,00 zł do dnia 13 sierpnia 2020 r.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławcze.
 1. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

Wysokość postąpienia ustala się w porozumieniu z uczestnikami przetargu.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejno coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferował cena wyższą.
 1. Po ustaniu postępowania osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, przy czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.
 1. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby będzie wypłacane w kasie Urzędu Gminy gotówką lub na konto w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.
 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do sporządzenia aktu notarialnego.  
 1. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w kasie Urzędu Gminy Nieborów lub na konto Urzędu.
 1. Właściciel nieruchomości ustala z notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadamia na piśmie o tym terminie nabywcę.
 1. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 1. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Nieborów
/-/ Jarosław Papuga

drukuj (Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2020-07-02
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2020-07-02 13:05
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-02 13:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26722
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-30 13:57