Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 5 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021

WÓJTA GMINY NIEBORÓW

z dnia 5 maja 2021 r.

 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia oraz ustalenia ceny wywoławczej tych nieruchomości

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i 471), w wykonaniu Uchwał: NR XXXV/217/21 Rady Gminy Nieborów z dnia 22 lutego 2021 r., NR L/254/2014 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości,

zarządzam co następuje:

§1.

Przeznaczam do sprzedaży w drodze ustnego przetargu:

 1. nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Kompina, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ozn. nr 488 o pow. 1,96 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1O/00015187/8;
 2. nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Karolew, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ozn. nr 5 o pow. 0,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1O/00025593/0;

opisanymi w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

 1. Postanawiam podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o którym mowa

w § 1 poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów,
 • zamieszczenie na okres 21 dni na stronie internetowej https://www.bip.nieborow.pl
 1. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez

ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej Powiat Łowicki.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wieloosobowego stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

§4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga

 

 Załącznik do Zarządzenia nr 30/2021
Wójta Gminy Nieborów z dnia 5 maja 2021r
.

ROS.6840.2,3.2021.MC                         

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ostawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471)

Wójt Gminy Nieborów

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU

 

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:
 2. ozn. nr 488 – obręb Kompina, o powierzchni 1,96 ha, użytek: RIIIb – 0,46 ha, RIVa – 0,34 ha, RV – 0,06 ha, S-RIIIb – 0,30 ha, S-RV – 0,18 ha, PsIV – 0,24 ha, B-RIIIb – 0,21 ha, S-PsIV – 0,01 ha, S-PsIV – 0,01 ha, W-PsIV – o,o1 ha, W-RIVa – 0.01 ha, KW Nr LD1O/00038781/9. Działy III i IV są wolne od wpisów.

Opis nieruchomości:

Zabudowana nieruchomość rolna, posiada  regularny, poprawny kształt wydłużonego czworokąta  o szerokości ok 28 metrów i długości ok 700 metrów oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Od strony północnej przylega do drogi krajowej nr 92 Warszawa – Poznań, z której nie ma zjazdu. Zabudowana część nieruchomości posiada dostęp do sieci wodociągu wiejskiego i sieci energetycznej (przyłącza są nie czynne). Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy zagrodowej terenami upraw rolnych oraz z sadami. Na części siedliskowej znajduje się drewniany budynek mieszkalny o jednej kondygnacji z 1951 r. oraz cztery budynki gospodarcze, w tym: murowany budynek gospodarczy, magazynowy wolnostojący, parterowy z poddaszem z częścią mieszkalną w północnej części budynku; murowany budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem; budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem oraz drewniana stodoła.  Miejscowość  położona jest nad rzeka Bzurą. Miejscowość posiada dogodne połączenia komunikacyjne, położona jest w bliskiej odległości od drogi krajowej nr DK 92 i w odległości ok. 15 km od zjazdu na autostradę A2 oraz w odległości ok. 3 km od dworca stacji kolejowej w Bednarach.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, przedmiotowa nieruchomość położona jest częściowo (80 metrów w głąb działki od drogi)  w terenie oznaczonym symbolowym „12.06.RMu”, posiada: 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową; 2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopuszczeniem zabudowy zespolonej uwarunkowanej szerokością istniejących działek budowlanych, b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, c) wysokość budynków usługowych – 1 kondygnacja nadziemna, d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej na działkach o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,  f) fragment terenu położony jest w obszarze występowania i ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskiemu na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz w § 6 niniejszej uchwały. Na pozostałej części działki brak planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów (Uchwała  Nr IX/32/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia  29 maja 2015 r.) pozostała część nieruchomości to obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej szczególnie chronionej, oznaczonej symbolem R1, obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów, oznaczone symbolem R2 i obszary trwałych użytków zielonych, oznaczone symbolem RZ. 

Cena nieruchomości: cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny z dnia 12 marca 2021 r. i wynosi 161 300,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych ).

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości
 2. ozn. nr 5 – obręb Karolew, o powierzchni 0,5000 ha, użytek: RIVa – 0,06 ha i RIVb – 0,44 ha, KW Nr LD1O/00025593/0. Działy III i IV są wolne od wpisów.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada regularny kształt, wydłużonego czworokąta o szerokości ok. 50 metrów i długości ok. 100 metrów oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, a także dostęp do sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej. Miejscowość posiada dogodne połączenia komunikacyjne, położona jest                          w odległości ok. 15 km od zjazdu na autostradę A2 i około 5 km od miejscowości Nieborów gdzie znajdują się obiekty handlowo usługowe oraz administracji publicznej, a także w odległości ok. 2 km od dworca stacji kolejowej w Bednarach.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/119/05 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 sierpnia 2005 r.,  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, przedmiotowa nieruchomość na głębokość 80 metrów od drogi powiatowej położona jest w terenie oznaczonym symbolem: „11.06.RMu.”, 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-usługową;    2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, c0 wysokość budynków usługowych – 1 kondygnacja nadziemna, d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej na działkach o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej. Na pozostałym obszarze nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania – zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów Uchwała Nr IX/32/2015 Rady Gminy Nieborów               z dnia 29 maja 2015 r. tereny oznaczone symbolem R2 - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej                                     z dopuszczeniem zabudowy związanej z użytkowaniem rolniczym gruntów.  

Cena nieruchomości: cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny z dnia 3 marca 2021 r. i wynosi: RMu 4000 m2 -  cena netto 48 000,00 zł + 11 040,00zł (23% podatku VAT) 59 040,00 zł brutto; R2 1000 m2 – cena brutto 12 000,00 zł  - 71 040,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych).

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie określa się.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

Termin i miejsce przetargu zostanie podany w oddzielnym ogłoszeniu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Wójta Gminy Nieborów w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, czyli do dnia 21 czerwca 2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieborów ul. Aleja Legionów Polskich 26, w godzinach urzędowania - poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku                w godzinach  7.00 – 15.00, pok. 208, tel. 46 8385613 wew. 208

Niniejszy wykaz wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieborów od dnia  6 maja 2021 r.

 do dnia 26 maja 2021 r. oraz na stronie internetowej bip  https://www.bip.nieborow.pl

Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga

drukuj (Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 5 maja 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-05-05 14:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39615
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-13 14:46