Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 19 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021
WÓJTA GMINY NIEBORÓW
z dnia 19 maja 2021 r.

 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha; nieruchomości gruntowej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 337/10 o pow. 0,1557 ha; nieruchomości leśnej niezabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 337/18 o pow.  0,9465 ha

Na podstawie art. 38  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i 471)

  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha, nieruchomości gruntowej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 337/10 o pow. 0,1557 ha i nieruchomości leśnej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 337/18 o pow. 0,9465 ha. 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. 1.W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w § 1 powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 Przewodniczący komisji –    Mariola Cichal

 Członkowie:                          Urszula Fijałkowska

                                               Mirosław Niedbałka

                                               Justyna Pękosz

                                               Marta Wiśniewska

   2. Komisja przeprowadza czynności przetargowe zgodnie z Regulaminem przetargu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Nieborów

/-/ Jarosław Papuga

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 32/2021
Wójta Gminy Nieborów z dnia 19 maja 2021 r.

ROS. 6840.1,4.2021.MC

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65,284 i 471) i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1490).

  WÓJT GMINY NIEBORÓW

Ogłasza pierwszy ustny (licytacyjny) przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 I. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00049692/8, zgodnie z wykazem z dnia 22 marca 2021 r.

Cena wywoławcza 84 720,00 zł brutto

  Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 310/3 i 310/7, stanowiących zwartą całość o dobrym kształcie wydłużonego czworokąta. Działka nr 310/3 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, dlatego sprzedawana jest z działką nr 310/7, która posiada dojazd do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej, poprzez ustanowioną służebność przechodu i przejazdu dla każdoczesnego właściciela nieruchomości przez działkę nr 310/4 o pow. 0,0018 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1O/0036326/8. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Średnia szerokość nieruchomości od strony drogi 46 m. Położona jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i lasów. Działka od strony wschodniej znajduje się w niedalekiej odległości od rzeki Skierniewki, natomiast od strony południowej znajdują się tereny wód otwartych i usług turystyki i wypoczynku. Miejscowość posiada dogodne połączenia komunikacyjne, położona jest w odległości ok. 10 km od zjazdu na autostradę A2 i około 2 km od miejscowości Bełchów gdzie znajdują się obiekty handlowo usługowe oraz dworzec stacji kolejowej. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny murowany, jednorodzinny, jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 76 m2 i komórki drewniane, w złym stanie technicznym oraz zadrzewienia i zakrzewienia.

   Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

           Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieborów zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/119/05 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 sierpnia 2005 r.,  przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolowym „8.46.MNu”, posiada:1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; 2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca, b) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do 2 kondygnacji nadziemnych w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym, c) pozostałe budynki o jednej kondygnacji nadziemnej, d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej, e) na użytkach leśnych zagospodarowanie powierzchni biologicznej czynnej w formie drzewostanu leśnego z zachowaniem istniejącego drzewostanu, f) dojazdy wewnątrz terenu o szerokości od 8 do 10m z placami do zawracania minimum 14x 14m, g) odległość budynków od linii rozgraniczającej dojazd minimum 6m, h) dopuszcza się zachowanie istniejącej i realizację nowej zabudowy w pasie terenu określonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy od linii 220kV przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa określonych przepisami szczególnymi.   

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021r. o godz.10.00

w sali narad Urzędu Gminy Nieborów, Aleja Legionów Polskich 26

Wadium w wysokości 9 000,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Gminy Nieborów Nr  05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów lub w kasie Urzędu Gminy Nieborów do dnia 18 czerwca 2021 r. 

II. nieruchomości gruntowej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 337/17 o pow. 0,1557 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00038781/9, zgodnie z wykazem z dnia 26 marca 2021 r.

Cena wywoławcza 76 300,00 zł netto + 17 549,00 (23% podatku VAT) = 93 849,00 brutto

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada  regularny kształt, wydłużonego czworokąta o szerokości ok 29 metrów i długości ok 54 metrów oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5 metrów. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Położona jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów użytkowanych rolniczo i lasów. Działka od strony wschodniej znajduje się w bliskiej odległości od rzeki Skierniewki, natomiast od strony południowej znajdują się tereny wód otwartych i usług turystyki i wypoczynku. Miejscowość posiada dogodne połączenia komunikacyjne, położona jest w odległości ok. 7 km od zjazdu na autostradę A2 i około 1 km od miejscowości Bełchów gdzie znajdują się obiekty handlowo usługowe oraz dworzec stacji kolejowej. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z uchwałą Nr L/225/2017 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgówek, Kompina, Mysłaków i Piaski, nieruchomość, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „8.108.MNu”, przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Zasady i warunki zagospodarowania terenu: budynki mieszkalne i usługowe do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 30%, wskaźnik intensywności zabudowy na działce od 0,1 do 0,5, udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 35% działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna o charakterze leśnym z maksymalnym zachowaniem istniejącego drzewostanu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 10.30

w sali narad Urzędu Gminy Nieborów, Aleja Legionów Polskich 26

Wadium w wysokości 10 000,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Gminy Nieborów Nr  05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów lub w kasie Urzędu Gminy Nieborów do dnia 18 czerwca 2021 r. 

III. nieruchomości gruntowej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki nr 337/18 o pow. 0,9465 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1O/00038781/9,

 zgodnie z wykazem z dnia 26 marca 2021 r.

Cena wywoławcza 57 300,00 brutto

Nieruchomość leśna niezabudowana, posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5 metrów oraz dostęp do sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Położona jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów użytkowanych rolniczo i lasów. Działka od strony wschodniej znajduje się w bliskiej odległości od rzeki Skierniewki, natomiast od strony południowej znajdują się tereny wód otwartych i usług turystyki i wypoczynku. Miejscowość posiada dogodne połączenia komunikacyjne, położona jest w odległości ok. 7 km od zjazdu na autostradę A2 i około 1 km od miejscowości Bełchów gdzie znajdują się obiekty handlowo usługowe oraz dworzec stacji kolejowej. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/119/96 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 listopada 1996 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „08.06.RL,R.”, przeznaczenie: tereny leśne i rolne. Zakaz realizacji budynków. Dopuszcza się zalesienie istniejących terenów rolnych i nieużytków.

  Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Gminy Nieborów, Aleja Legionów Polskich 26

Wadium w wysokości 6 000,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Gminy Nieborów Nr  05 9288 1066 1144 7148 2000 0030 BS ZŁ o/Nieborów lub w kasie Urzędu Gminy Nieborów do dnia 18 czerwca 2021 r. 

Za datę wpłat wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów lub do kasy Urzędu Gminy Nieborów.

Ponadto uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium (oryginał), dokument tożsamości oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym miejscu  i czasie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny nieruchomości brutto osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy Nieborów.

Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

W/w nieruchomość nie posiadają żadnych obciążeń oraz zobowiązań.

Nieruchomości sprzedawane są według ewidencji gruntów bez okazania granic, przez to gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

Warunki  przetargu zawarte w regulaminie przetargu udostępnione są do wglądu w Urzędzie Gminy Nieborów ul. Aleja Legionów Polskich 26, w  godzinach urzędowania – poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00,  pokój nr 208 - Wieloosobowe Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Sprzedaż powyższej nieruchomości nie podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.) ponieważ nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha są wyłączone z zakresu stosowania w/w ustawy.

W związku z wprowadzonym, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku, stanem epidemii informuję, że przeprowadzenie przetargu odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. 

Wójt Gminy Nieborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.       

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieborów, w BIP oraz na stronie internetowej urzędu nieborow.pl, w dniach od 20 maja do 23 czerwca 2021 r

Wójt Gminy Nieborów

Jarosław Papuga  

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia NR 32/2021
Wójta Gminy Nieborów z dnia 19 maja 2021 r.

R E G U L A M I N

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Dzierzgówku,  oznaczonej jako działka nr 310/3 i 310/7 o łącznej pow. 0,2229 ha; nieruchomości gruntowej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 337/10 o pow. 0,1557 ha; nieruchomości leśnej niezabudowanej położonej w Dzierzgówku, oznaczonej jako działka nr 337/18 o pow. 0,9465 ha

 1. Organizatorem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych jest Wójt Gminy Nieborów. Za datę wpływ wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Nieborów lub do kasy Urzędu Gminy Nieborów.
 2. Przedmiotem przetargu jest cena nieruchomości.
 3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nieborów.
 4. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściciela nieruchomości, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nieborów, stronie internetowej urzędu oraz z wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.
 5. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu tj. 24 czerwca 2021 r. o godz.: I. - 10.00, II - 10.30, III - 11.00 w Urzędzie Gminy Nieborów – sala narad.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli:

- wpłaciły wadium w wysokości: I – 9 000,00 zł, II – 10 000,00 zł, III – 6 000,00 zł  do dnia 18 czerwca 2021 r.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławcze.
 1. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

Wysokość postąpienia ustala się w porozumieniu z uczestnikami przetargu.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejno coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferował cena wyższą.
 1. Po ustaniu postępowania osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, przy czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.
 1. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby będzie wypłacane w kasie Urzędu Gminy Nieborów gotówką lub na konto w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.
 1. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do sporządzenia aktu notarialnego.
 1. Osoba ustalona jak nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 1 dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości kwotę 100% ceny nieruchomości brutto osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium. Za datę zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy Nieborów.
 1. Właściciel nieruchomości ustala z notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadamia na piśmie o tym terminie nabywcę.
 1. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 1. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Nieborów

/-/Jarosław Papuga

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia NR 32/2021
Wójta Gminy Nieborów z dnia 19 maja 2021 r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

      I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieborów reprezentowana przez Wójta Gminy, Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów.

      II. Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Nieborów” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

       III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia oferty aukcji lub przetargu o zakup nieruchomości gminnej lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawarcia umowy w formie aktu notarialnego o zakup nieruchomości gminnej lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.- podstawa art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

       IV. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).

       V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze.      

       VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

       VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny .

       VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Data: …………………………………………………..    Podpis: ………………………………………………..

 

 

 

 

 

drukuj (Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 19 maja 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2021-05-19
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-05-19 14:09
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-19 14:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39614
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-10-13 14:46