Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Terminy płatności oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Co to jest deklaracja i kto powinien ją złożyć?

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dokumentem na podstawie, którego określa się miesięczną wysokość opłaty za śmieci. Do złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej, na której powstają odpady komunalne. Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

2. Skąd można pobrać deklarację i w jaki sposób można ją złożyć?

Formularz deklaracji udostępniony jest na stronie www.bip.nieborow.pl w zakładce Gospodarka odpadami → Informacje. Druk deklaracji można również otrzymać w Urzędzie Gminy Nieborów (pokój 207). Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Nieborów osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, bądź wysłać pocztą. Nie można wysyłać deklaracji e- mailem ani faksem.

3. Co w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do właściciela nieruchomości wysyłane jest wezwanie do złożenia deklaracji. Jeżeli wezwanie pozostawione zostanie bez odpowiedzi, wszczynane jest postępowanie w celu określenia wysokości tejże opłaty. W sytuacji gdy w dalszym ciągu, w trakcie postępowania, deklaracja nie zostanie złożona wystawiana jest decyzja administracyjna określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W decyzji, o której mowa, wysokość opłaty ustalana jest szacunkowo na podstawie danych dostępnych w Urzędzie Gminy Nieborów.

Pomimo złożenia deklaracji w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, właściciel nieruchomości może również zostać wezwany do złożenia wyjaśnień. Dalsza procedura dotycząca składania wyjaśnień przebiega analogicznie do sytuacji, w której deklaracja nie została złożona, w taki sam sposób, jak opisano powyżej.

4. Czy w deklaracji należy wpisać osoby zameldowane, czy faktycznie mieszkające
na danej nieruchomości?

W deklaracji podaje się ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość. W rozumieniu ustawy mieszkańcem jest każda osoba - bez względu na wiek. Z punktu widzenia ustawy nie ma znaczenia fakt zameldowania lub braku meldunku. Liczy się jedynie to, że dana osoba przebywa w sposób stały (zamieszkuje) na terenie nieruchomości.

Informacje zawarte w deklaracji są weryfikowane w oparciu o bazę meldunkową. Jeżeli właściciel nieruchomości wykazuje w deklaracji mniejszą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość niż wynika to z bazy danych ewidencji ludności, powinien w załączeniu przedstawić także inne dokumenty potwierdzające fakt, iż osoby zameldowane na terenie danej nieruchomości, której deklaracja dotyczy zamieszkują w innej gminie, kraju lub w innym, niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy.

5. Kiedy należy złożyć korektę/zmianę danych zawartych w deklaracji?

Zgodnie z zapisami ustawy "śmieciowej" korektę/ zmianę danych zawartych w deklaracji należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. W tym celu należy wypełnić ten sam druk deklaracji - zaznaczając zamiast pozycji „nowa deklaracja” pozycję „korekta deklaracji”. Należy również podać datę wystąpienia zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji.

Przesłankami do złożenia zmiany są:

 • Zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (np. narodziny dziecka, śmierć osoby, zmiana miejsca zamieszkania, powrót ze studiów w okresie letnim)
 • Zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych.

W sytuacji, kiedy budynek z jakiś powodów przestaje być zamieszkały należy złożyć tzw. „deklarację zerową” wraz z oświadczeniem, iż w razie zamieszkania nieruchomości Urząd Gminy zostanie o tym fakcie poinformowany.

Istotną zmianą, która weszła w życie od 1.02.2015 r. jest zniesienie obowiązku składania deklaracji przez właściciela nieruchomości w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym do osób które złożyły deklarację zostaną wysłane jedynie zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci. Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Gminy Nieborów deklarację, na podstawie której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki.

6. W jaki sposób ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłaty należy dokonywać w terminach:

I kwartał: styczeń, luty marzec

Do 20 lutego

II kwartał: kwiecień, maj, czerwiec

Do 20 maja

III kwartał: lipiec, sierpień, wrzesień

Do 21 sierpnia

IV kwartał: październik, listopad, grudzień

Do 20 listopada

 

 Opłatę należy wpłacić:

1) na konto Urzędu Gminy Nieborów Nr 60 9288 1066 1144 7148 2000 0010
 
w BSZŁ O/Nieborów

W tytule wpisując: „imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości
na której wytwarzane są odpady oraz kwartał, za który regulowana jest opłata”

2) lub - kasie Urzędu Gminy Nieborów w godz. 7:15 – 13:00 oraz 13:30 – 14:00,

3) lub - u inkasenta – sołtysa wsi.

 Opłatę można uiszczać kwartalnie bądź miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że po upływie kwartału w przypadku nie uregulowania należności za kolejne 3 miesiące wysłane zostanie upomnienie, które również pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Wysokość opłaty wynosi:

 • 8,00 zł miesięcznie od osoby przy zbiórce selektywnej
 • 16,00 zł miesięcznie od osoby przy zbiórce nieselektywnej

Jak już wcześniej wspomniano po każdym kwartale wysyłane są upomnienia do właścicieli w sytuacji nie uiszczenia opłaty. Nie uregulowanie zaległości w ciągu 7 dni, od odebrania upomnienia skutkuje wystawieniem tytułu wykonawczego, a co za tym idzie zaległości dochodzi się za pośrednictwem urzędu skarbowego. Nowością zgodnie z ustawą obowiązującą od 1 lutego 2015 r. jest to, iż w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwała dana osoba, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego.

Również w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za śmieci, nie stwierdza się nadpłaty za wcześniejsze miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.

 

drukuj (Terminy płatności oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data publikacji: 2016-10-10 14:11
 • zmodyfikował: Katarzyna Odolczyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-05 13:46

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data publikacji: 2016-10-10 00:00
 • zmodyfikował: Katarzyna Odolczyk
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-25 11:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11284
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-01-04 11:51