Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nieborów

Nieborów, dn. 12.05.2020 r.

 

 

MIESZKAŃCY GMINY NIEBORÓW

 

                           Zgodnie z § 14 Statutu Gminy Nieborów  Uchwały Nr LIX/284/2018 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 24 września 2018 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia
3 października 2018 r., poz. 5015) zwołuję na dzień 25 maja 2020 r. (poniedziałek) XXIV  sesję VIII kadencji Rady Gminy Nieborów.

               Otwarcie obrad sesji nastąpi o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieborów.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Nieborów.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Nieborów.
 5. Informacja Powiatowego Komendanta Policji oraz Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Nieborów.
 6. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami    pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.
 7. Przyjęcie sprawozdań za 2019 rok z działalności: 
  a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  b) Gminnej Biblioteki Publicznej:
  c) Gminnego Ośrodka Kultury.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, na fragmencie wsi Dzierzgów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów na rok 2020 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji
  z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na rok 2020”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 1322E Bolimów – Nieborów, odcinek od skrzyżowania z drogą gminną nr 105370E do granicy administracyjnej z Gminą Bolimów, znajdującą się  w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz z ułamkową częścią gruntu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości do zasobów mienia gminnego, stanowiących własność Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na cele publiczne.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 15. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności międzysesyjnej.
 17. Informacja Wójta Gminy o  realizowanych zadaniach w okresie miedzy sesjami.  
 18. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski i sprawy rożne.
 19. Zakończenia obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  /-/  Krzysztof Osóbka

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2020-05-12
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-05-15 09:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78731
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 18:05:13