Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Usuwanie folii rolniczych - wnioski na 2023 r.

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Nieborów zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na dzień 30 czerwca 2023 roku – ilości kg:

 • folii  rolniczej,
 • siatek do owijania balotów,
 • sznurków,
 • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów  w 2023 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Nieborów, pok. nr 207 i na stronie internetowej urzędu - www.bip.nieborow.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy pok. nr 207 do 28.02.2023 r.

Jednocześnie informuje się, że po zebraniu wniosków od Państwa zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia  w NFOŚiGW w Warszawie. Po otrzymaniu dofinansowania projekt będzie realizowany w 2023 r.

 

Opłata za wywóz odpadów komunalnych w roku 2023

Wójt Gminy Nieborów informuje że w roku 2023 stawka za odpady komunalne pozostaje bez zmian co do roku 2022 i będzie wynosić zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nieborów XLV/271/21 z dnia 29 listopada 2021 r.:

 • w przypadku zadeklarowania przez właściciela zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 24,32% należnej miesięcznej opłaty i wynosi 28,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 37,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
 • miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 74,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

Terminy płatności:

 1. I kwartał do  20.02.2023 r.
 2. II kwartał do 22.05.2023 r.
 3. III kwartał do 21.08.2023 r.
 4. IV kwartał do 20.11.2023 r.

Opłatę należy wnosić: 

 1. na konto Urzędu Gminy Nieborów Nr 53 9288 1066 1144 7148 2000 0330 BSZŁ O/Nieborów   wpisując imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oraz adres nieruchomości na której wytwarzane są odpady   Tytułem: „opłata za gospodarowanie odpadami …. kwartał 2023 r.”,
 2. w kasie Urzędu Gminy Nieborów w godz.: poniedziałek 10:00-17:45 (przerwa 14:00-14:45) wtorek  - piątek  7:15 - 14:00,
 3. u inkasenta – sołtysa wsi.

 Jednocześnie informuje, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wartości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów (pokój 207).

Nieczystości ciekłe

Urząd Gminy w Nieborowie przypomina właścicielom nieruchomości których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej a posiadają bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych (ścieków) i dowodów uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

 Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje z art. 5, art. 6 oraz art. 9 u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

Kto może wywozić ścieki?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Nieborów.

Na terenie naszej gminy opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych mogą prowadzić:

 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych 99-416 Nieborów ul. Spacerowa 19 tel.46 838-56-66
 2. PPHU Renata Pytel 05-088 Brochów Tułowice 9
 3. mToilet sp. z o.o. 03-226 Warszawa ul. Toruńska 31   tel.22 848 84 88
 4. P.H.U. STRAŻAK 96-332 Radziwiłłów Bartniki ul. Miodowa 214   tel.508 285 502
 5. PreZero 99-300 Kutno ul. Łąkoszyńska 127  tel.46 830 35 25
 6. Zakład Asenizacyjnych Jakub Dąbrowski 95-020 Wiśniowa Góra ul. Oficerska 22/4   tel.600 254 044
 7. ZOM J.Igielski i Wspólnicy 99-400 Łowicz ul. Nadbzurzańska 9   tel.46 837 42 30
 8. RS II95-100 Zgierz ul. 3-Maja 10   tel.42 716 67 57
 9. Usługi Transportowo -Rolnicze Piotr Paradowski 96-100 Skierniewice Sierakowice Prawe 75 tel.602 790 464
 10. WC Serwis Sp. z o.o Sp. k. 41-808 Zabrze ul. Szybowa 2  tel.801 133 088
 11. TOI TOI Polska sp. z o.o 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 29   tel.42 650 88 28
 12. WOD-KAN 96-100 Skierniewice Mokra Prawa 30  tel.46 833 38 08

Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny do 5 000 zł. nałożona na podstawie przepisów ustawy Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia.                            

            W związku z powyższym Urząd Gminy Nieborów w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat).

Wójt Gminy Nieborów informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Nieborów zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nieborów, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Nieborów pok. 207 lub pobrać ze strony https://www.bip.nieborow.pl/109,informacje.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać u Pani Justyny Pękosz pok. 207 tel. 46 8383 56 13 wew. 207

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2022-01-27 08:21

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nieborów

      Od dnia 01.01.2022 r. zmienia się stawka za odpady komunalne, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nieborów XLV/271/21 z dnia 29 listopada 2021 r. wynosić będzie:

 • w przypadku zadeklarowania przez właściciela zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 24,32% należnej miesięcznej opłaty i wynosi 28,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 37,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
 • miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 74,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość *.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

      W związku ze zmianą stawki właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji, a opłatę uiszcza w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu.

Opłatę należy wnosić: 

 1. na konto Urzędu Gminy Nieborów Nr 53 9288 1066 1144 7148 2000 0330 BSZŁ O/Nieborów   wpisując imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oraz adres nieruchomości na której wytwarzane są odpady   Tytułem: „opłata za gospodarowanie odpadami …. kwartał 2022 r.”,
 2. kasie Urzędu Gminy Nieborów w godz.: poniedziałek 10:00-17:45 (przerwa 14:00-14:45) wtorek  - piątek  7:15 - 14:00,
 3. u inkasenta – sołtysa wsi.

Terminy płatności:

 1. I kwartał do  21.02.2022 r.
 2. II kwartał do 20.05.2022 r.
 3. III kwartał do 22.08.2022 r.
 4. IV kwartał do 21.11.2022 r.

 Jednocześnie informuje, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wartości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów (pokój 207).

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2022-01-03 14:31

Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór ścieków z terenu gminy Nieborów

Wykaz firm posiadających zezwolenia na odbiór ścieków z terenu gminy Nieborów

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2021-11-29 15:13

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej.

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej”        

Wójt Gminy Nieborów zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na dzień 31 grudnia 2021 roku – ilości kg:

 • folii  rolniczej,
 • siatek do owijania balotów,
 • sznurków,
 • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!).

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów w 2022 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Nieborów, pok. nr 207 i na stronie internetowej urzędu - www.bip.nieborow.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy - Sekretariat do 23.07.2021 r.

Jednocześnie informuje się, że po zebraniu wniosków od Państwa zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia  w NFOŚiGW w Warszawie.

Po otrzymaniu dofinansowania projekt będzie realizowany w 2022 r.

                                                                                                                                                               Wójt Gminy Nieborów

                                                                                                                                                                mgr Jarosław Papuga

 

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2021-06-28 12:09

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nieborów

      Od dnia 01.01.2021 r. zmienia się stawka za odpady komunalne, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nieborów XXXI/189/20 z dnia 30 listopada 2020 r. wynosić będzie:

 • w przypadku zadeklarowania przez właściciela zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 23,88 % należnej miesięcznej opłaty i wynosi 25,50 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 33,50 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
 • miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 67,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość *.

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

      W związku ze zmianą stawki właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji, a opłatę uiszcza w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochody budżetu gminy i muszą się bilansować (dochody muszą się równać wydatkom). Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wiąże się z czynnikami, na które Gmina nie ma żadnego wpływu. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami, ani do niego dopłacać. Wnoszone przez Mieszkańców opłaty oraz ponoszone koszty są księgowane zgodnie z ustawą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie mogą być one przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami.

Opłatę należy wnosić: 

 1. na konto Urzędu Gminy Nieborów Nr 53 9288 1066 1144 7148 2000 0330 BSZŁ O/Nieborów   wpisując imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oraz adres nieruchomości na której wytwarzane są odpady   Tytułem: „opłata za gospodarowanie odpadami …. kwartał 2021 r.”,
 2. kasie Urzędu Gminy Nieborów w godz.: poniedziałek 10:00-17:45 (przerwa 14:00-14:45) wtorek  - piątek  7:15 - 14:00,
 3. u inkasenta – sołtysa wsi.

Terminy płatności:

 1. I kwartał do  22.02.2021 r.
 2. II kwartał do 20.05.2021 r.
 3. III kwartał do 20.08.2021 r.
 4. IV kwartał do 22.11.2021 r.

 Jednocześnie informuje, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wartości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów (pokój 207).

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2021-01-04 11:51

wzór deklaracji

drukuj (wzór deklaracji)

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2021-01-04 11:51

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nieborów

Od dnia 01.02.2020 r. zmienia się stawka za odpady komunalne, która zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nieborów Nr XVIII/110/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. wynosić będzie:

 • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 28,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, 
 • miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 56,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość *,
 • w przypadku zadeklarowania przez właściciela zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 28,57 % należnej miesięcznej opłaty i wynosi 20,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość..

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

 

W przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z  części opłaty z powodu zadeklarowania posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiące odpady komunalne należy złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie obowiązuje od miesiąca w którym zostanie złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą stawki właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do składania nowej deklaracji, a opłatę uiszcza w wysokości podanej w otrzymanym zawiadomieniu.

                                 UWAGA  !!!  ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Opłatę należy wnosić: 

 1.  na konto Urzędu Gminy Nieborów Nr 53 9288 1066 1144 7148 2000 0330  BSZŁ O/Nieborów

 wpisując imię i nazwisko właściciela nieruchomości, oraz adres nieruchomości na której wytwarzane są odpady   Tytułem: „opłata za gospodarowanie odpadami …. kwartał 2020 r.,

      2. lub - kasie Urzędu Gminy Nieborów w godz.: poniedziałek  10:00-17:45 (przerwa 14:00-14:45)

     wtorek  - piątek  7:15 - 14:00,

     3. lub - u inkasenta – sołtysa wsi.

 

Terminy płatności:

 1. I kwartał do 20.02.2020 r.
 2. II kwartał do 20.05.2020 r.
 3. III kwartał do 20.08.2020 r.
 4. IV kwartał do 20.11.2020 r.

 

Jednocześnie informuje, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wartości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów (pokój 207).

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2020-01-24 09:40
 • zmodyfikował: Justyna Pękosz
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 10:47

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2020-01-24 09:40

Usuwanie folii rolniczych - wnioski na 2020 rok.

Usuwanie folii rolniczych - wnioski na 2020r

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Nieborów zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na dzień 30 czerwca 2020 roku – ilości kg:

 • folii  rolniczej,
 • siatek do owijania balotów,
 • sznurków,
 • opakowań po nawozach i typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!)

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatny odbiór w/w odpadów  w 2020 roku, w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Nieborów, pok. nr 207 i na stronie internetowej urzędu - www.bip.nieborow.pl

Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy pok. nr 207 do 29.11.2019 r.

Jednocześnie informuje się, że po zebraniu wniosków od Państwa zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego przedsięwzięcia  w NFOŚiGW w Warszawie. Po otrzymaniu dofinansowania projekt będzie realizowany w 2020 r.

Wójt Gminy Nieborów

mgr Jarosław Papuga

 

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2019-10-28 14:43

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2019-10-28 14:43
 • zmodyfikował: Justyna Pękosz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-28 14:46

Informacja Starosty Łowickiego w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Justyna Pękosz
  data wytworzenia: 2019-09-03
 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2019-09-03 14:01

Informacja Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2019-03-07 12:39

Informacja Starosty Łowickiego

Metryka

 • opublikował: Justyna Pękosz
  data publikacji: 2018-11-23 10:40

Zmiana stawki za odpady komunalne od 01 stycznia 2018 r.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Wójt Gminy Nieborów informuje, że z dniem 01.01.2018 r. wprowadza się dodatkową frakcję odpadów zawierającą papier i tekturę, tzw. „niebieska”. Frakcja ta wydzielona została z „żółtych worków” i odbierana będzie raz na kwartał.

Informacja w sprawie uszkodzenia upraw na terenie Gminy Nieborów

USZKODZENIA UPRAW KWIECIEŃ 2017

Terminy płatności oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Co to jest deklaracja i kto powinien ją złożyć?

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dokumentem na podstawie, którego określa się miesięczną wysokość opłaty za śmieci. Do złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej, na której powstają odpady komunalne. Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zakaz spalania odpadów na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Odolczyk
  data wytworzenia: 2015-09-30
 • opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data publikacji: 2015-10-06 14:48
 • zmodyfikował: Katarzyna Odolczyk
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-06 14:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35386
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-07 08:40:28