Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku

Wójt Gminy Nieborów

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909).

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego
w 2018 roku.

 1. Konkurs ofert dotyczy zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.:

Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizowanie zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinach:  piłka nożna, tenis stołowy i szachy.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku wynosi 240 000,00 zł,
  w tym: na piłkę nożną 204 000 zł; na tenis stołowy 16 000 zł; na szachy 20 000 zł.
 2. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
  2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
  3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Nieborów.
  4. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   1. prowadzenie działalności gospodarczej;
   2. kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych;
   3. odsetki od nieterminowych płatności;
   4. pokrycie zobowiązań powstałych przed datą podpisania umowy.
  5. Wydatki poniesione w trakcie realizacji zadania, kwalifikujące się do rozliczenia z dotacji to w szczególności:
   1. opłaty za udział w rozgrywkach i ubezpieczenie zawodników;
   2. opłaty za sędziowanie;
   3. szkolenie sportowe, wynagrodzenie instruktora/trenera[1], obozy sportowe[2];
   4. transport zawodników na zawody[3] oraz koszty ich pobytu na zawodach;
   5. koszty administracyjne (usługi księgowe);
   6. sprzęt sportowy;
   7. bieżące utrzymanie obiektu sportowego oraz przygotowanie do zawodów (nawozy, środki ochrony roślin, koszenie boiska);
 1. Zasady przyznawania dotacji
  1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostaną wybrane – przez Wójta Gminy Nieborów – oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIX/221/2017  Rady Gminy Nieborów z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie  przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, formie wsparcia lub zlecenia zadania oraz wysokości przyznanych środków na jego realizację podejmuje Wójt Gminy.
  2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionego zadania na terenie Gminy Nieborów.
  3. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300).
  4. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nieborów, ul. Aleja Legionów Polskich 26
   99-416 Nieborów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 19-02-2018 r. do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Nieborowie.
  2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
  3. Do oferty należy dołączyć:
   1. w przypadku składania przez oferentów oferty wspólnej, wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów.
  4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 1. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca po upływie terminu składania ofert. Konkurs ma charakter jawny. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani, a ponadto informacja ta zostanie opublikowana na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  2. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
   1. Możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę (zaplecze organizacyjne, lokalowe, sprzętowe).
   2. Proponowana jakość wykonania zadania - kwalifikacje osób realizujących zadanie.
   3. Sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
   4. Planowana ilość zawodników zarejestrowanych, biorących czynny udział w treningach, zawodach – ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Nieborów – dla których realizowane jest zadanie.
   5. Planowana ilość zespołów, drużyn biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowe Związki Sportowe.
   6. Wymagany jest finansowy wkład własny w realizację zadania ze strony oferenta w odniesieniu do wysokości wnioskowanej dotacji. Minimalny wkład własny dopuszczający ofertę wynosi 5%, wyższy wkład własny będzie dodatkowo punktowany.
   7. Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 2. W 2017 roku  Gmina Nieborów przyznała dotację na zadania przekazane organizacjom pozarządowym, dotyczącym sfery – upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w trybie przewidzianym ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Dotację otrzymały:
 1. Ludowy Klub Sportowy „Czarni Bednary” w Bednarach do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 54 000 zł;
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Bednary” w Bednarach do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie tenis stołowy”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 16 000 zł;
 3. Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczenie” w Bobrownikach i Dzierzgowie do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 26 000 zł;
 4. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł Nieborów” w Nieborowie do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 57 000 zł;
 5. Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Bełchowie do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 57 000 zł;
 6. Uczniowski Klub Sportowy „Pałac” Nieborów do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie szachy”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 20 000 zł;
 7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Czarny Orzeł” w Bednarach do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 10 000 zł;

Nieborów, dn. 29-01-2018 r.

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

 

[1] Umowy z trenerami powinny określać szczegółowo częstotliwość wykonywanych zajęć, liczebność grup treningowych, a ich wykonanie przy rozliczeniu w celach weryfikacyjnych potwierdzać powinny stosowne dokumenty (kserokopie planów zajęć, terminy ich przeprowadzania, liczebność grup treningowych).

[2] Planowane obozy sportowe nie mogą być traktowane jako element bieżącego szkolenia sportowego. Na etapie przygotowania ofert należy zawrzeć informację o możliwości poniesienia wydatku związanego z uczestnictwem członków klubu w obozie sportowym.

[3] Faktury/rachunki dokumentujące wydatki poniesione na transport winny zawierać dane pozwalające na właściwą ocenę wydatku, tj. miejsce docelowe przejazdu, termin wykonania usługi, rodzaj wykorzystanego środka transportu (autobus/bus), ilość przewożonych osób, ilość kilometrów.

drukuj (Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2018-01-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2018-01-29 13:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76231
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-18 12:07:26