Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 27października 2021 r.

Zarządzenie Nr 55/2021
Wójta Gminy Nieborów

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Na podstawie §5 uchwały NR LIX/281/2010 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:
§ 1.1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Nieborów w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zwanego dalej „projektem uchwały”.
2. projekt uchwały zostanie zamieszczony:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.nieborow.pl, na stronie internetowej Urzędu www.nieborow.pl 
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nieborów.
§ 2.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 8 listopada 2021 r. do dnia 23 listopada 2021 r.
§ 3.1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały.
2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2. w sekretariacie Urzędu Gminy Nieborów, lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej gmina@nieborow.pl na FORMULARZU DO KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I PODMIOTÓW, stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020 poz.1057 ze zm.). 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Nieborów
Jarosław Papuga

 

drukuj (Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 27października 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2021-11-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-11-08 16:46
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-08 16:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76223
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-18 12:07:26