Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

Wójt Gminy Nieborów

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późn. zm.).

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.

 

 1. Konkurs ofert dotyczy zadania ze sfery zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.:
  Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizowanie zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinach:  piłka nożna, tenis stołowy i szachy.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2016 roku wynosi 210 000,00 zł,
  w tym: na piłkę nożną 181 000 zł; na tenis stołowy 12 000 zł; na szachy 17 000 zł.
 3. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.
  2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
  3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Nieborów.
  4. Dotacja nie może być wykorzystana na:
   1. prowadzenie działalności gospodarczej;
   2. kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych;
   3. odsetki od nieterminowych płatności;
   4. pokrycie zobowiązań powstałych przed datą podpisania umowy.
  5. Wydatki poniesione w trakcie realizacji zadania, kwalifikujące się do rozliczenia z dotacji to w szczególności:
   1. opłaty za udział w rozgrywkach;
   2. opłaty za sędziowanie;
   3. szkolenie sportowe, wynagrodzenie instruktora/trenera;
   4. ubezpieczenie zawodników;
   5. transport zawodników na zawody oraz koszty ich pobytu na zawodach;
   6. koszty administracyjne (usługi księgowe);
   7. sprzęt sportowy;
   8. bieżące utrzymanie obiektu sportowego oraz przygotowanie do zawodów (nawozy, środki ochrony roślin, koszenie boiska);
 4. Zasady przyznawania dotacji
  1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostaną wybrane – przez Wójta Gminy Nieborów – oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Uchwale Nr XIV/61/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.  Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, formie wsparcia lub zlecenia zadania oraz wysokości przyznanych środków na jego realizację podejmuje Wójt Gminy.
  2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionego zadania na terenie Gminy Nieborów.
  3. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  4. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Nieborów, ul. Aleja Legionów Polskich 26
   99-416 Nieborów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 21-02-2016 r. do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Nieborowie.
  2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
  3. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
   2. W przypadku składania przez oferentów oferty wspólnej, wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów.
  4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 1. Termin tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca po upływie terminu składania ofert. Konkurs ma charakter jawny. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani, a ponadto informacja ta zostanie opublikowana na stronie BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  2. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:
   1. Możliwość zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę (zaplecze organizacyjne, lokalowe, sprzętowe).
   2. Proponowana jakość wykonania zadania - kwalifikacje osób realizujących zadanie.
   3. Sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków*.
   4. Planowana ilość zawodników zarejestrowanych w odpowiednich Okręgowych Związkach Sportowych, biorących czynny udział w treningach, zawodach – ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Nieborów – dla których realizowane jest zadanie.
   5. Planowana ilość zespołów, drużyn biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowe Związki Sportowe.
   6. Finansowy wkład własny w realizację zadania ze strony oferenta w odniesieniu do wysokości wnioskowanej dotacji.
   7. Planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
     
 2. W 2015 roku  Gmina Nieborów przyznała dotację na zadania przekazane organizacjom pozarządowym, dotyczącym sfery – upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w trybie przewidzianym ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie. Dotację otrzymały:
 1. Ludowy Klub Sportowy „Czarni Bednary” w Bednarach do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 51 000 zł;
 2. Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczenie” w Bobrownikach i Dzierzgowie do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 32 000 zł;
 3. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł Nieborów” w Nieborowie do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 69 000 zł;
 4. Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” w Bełchowie do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie piłka nożna”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 51 000 zł;
 5. Uczniowski Klub Sportowy „Pałac” Nieborów do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie szachy”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 20 000 zł;
 6. Uczniowski Klub Sportowy „Bednary” w Bednarach do realizacji zadania: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nieborów poprzez organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa w dyscyplinie tenis stołowy”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 17 000 zł;

 

Nieborów, dn. 29-01-2016 r.                                                 Wójt Gminy Nieborów

                                                                                                     /-/ Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Tartanus
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2016-01-29 14:13
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 14:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-18 12:07:26