Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579) oraz uchwały Nr XXIV/93/16 Rady Gminy Łowicz z dnia 24 czerwca 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sochaczew – Łowicz 1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Nieborów (al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Nieborów o godz. 800.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nieborów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.

Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy      z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Nieborów

Andrzej Werle

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosława Więcławska
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2017-03-02 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101026
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-31 13:46