Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zamówienia publiczne

Fn.271.1.2018 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Udzielenie Gminie Nieborów długoterminowego kredytu do kwoty 2 780 003,37 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzy złote 37/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-05 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2018-09-05
Data końca składania ofert: środa 2018-09-26 godz. 10:00
Oznaczenie: Fn.271.1.2018
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie nr 613219-N-2018 z dnia 2018-09-05 r.

Gmina Nieborów: Udzielenie Gminie Nieborów długoterminowego kredytu do kwoty 2 780 003,37 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzy złote 37/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nieborów, krajowy numer identyfikacyjny 75014836000000, ul. Aleja Legionów Polskich  26 , 99416   Nieborów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 385 613, e-mail m.niedbalka@nieborow.pl, faks 468 385 658.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.nieborow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.nieborow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.nieborow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
składanie ofert dopuszczalne jest tylko w wersji papierowej
Adres:
Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Nieborów długoterminowego kredytu do kwoty 2 780 003,37 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzy złote 37/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok
Numer referencyjny: Fn.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2 780 003,37 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok. 2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego. 3. Kwota i waluta kredytu – 2 780 003,37 PLN. Spłata kredytu następować będzie w walucie PLN. 4. Uruchomienie kredytu będzie następowało w transzach, w kwotach i w terminach wskazanych przez Zmawiającego we wniosku składanym, w formie pisemnej, faxem lub e-mailem, w okresie od 1 października 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. Postawiony do dyspozycji kredytobiorcy, a niewykorzystany do 27 grudnia 2018r., limit kredytu zostanie w dniu 28 grudnia cofnięty. Uwaga: 1 października 2018r. jest to przewidywany termin zawarcia umowy kredytowej, przy czym uruchomienie kredytu nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w okresie od następnego dnia po podpisaniu umowy do 27 grudnia 2018 roku. 6. Pierwsza spłata raty kapitałowej to 31.01.2019 roku, kolejne spłaty rat kapitałowych następować będą w okresach miesięcznych według harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Spłata odsetek od wykorzystanego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, a za miesiąc spłaty ostatniej raty kredytu do dnia spłaty kredytu. Informację o kwocie naliczonych odsetek Bank zobowiązuje się przekazać telefonicznie bądź drogą mailowa do 5 dnia miesiąca każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Bank zobowiązany powiadomić kredytobiorcę o wysokości spłaty odsetek do ostatniej raty kredytu w dniu spłaty do godz. 1000.. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Zamawiający wymaga aby odsetki naliczane były od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. 8. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Wysokość stopy procentowej jest sumą stałej marży banku i stawki WIBOR 1M. Stawka WIBOR ustalona jest na okres 1 miesiąca i jest to średnia arytmetyczna notowań z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek. 9. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej i deklaracji wekslowej. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania kredytu w kwocie niższej, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji. 13. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi bez opłat. 14. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania, poza wymienionym wyżej oprocentowaniem. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, poprzez jego skrócenie lub wydłużenie, uzależniając go od spłaty długu, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bez ponoszenia dodatkowych opłat. 16. Dokumenty do oceny wiarygodności zdolności finansowej Kredytobiorcy stanowią załącznik Nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił Zamawiającemu Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj.:2017 r. poz. 1876 ze zm) lub równoważny dokument, potwierdzający prawo do prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej. Ocena spełniania powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg formuły spełnia/ nie spełnia tj. na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił Zamawiającemu Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj.: 2017, poz. 1876 ze zm.) lub równoważny dokument, potwierdzający prawo do prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej 2) Wykonawcy, którzy nie złożą dokumentów wskazanych w pkt. 1). zostaną wezwani do ich uzupełnienia, chyba, że oferta będzie podlegała odrzuceniu lub wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt. 1) na wezwanie zamawiającego, jeżeli zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W tym celu zaleca się aby wykonawca na wezwanie zamawiającego przesłane w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy zamiast złożyć wymagane dokumenty wskazał w jakim konkretnie postępowaniu złożył dokumenty będące w posiadaniu zamawiającego w celu umożliwienia ich identyfikacji. 4) Dokumenty wskazane w pkt 1) powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 6) Dokumenty wskazane pkt 1) składa się w formie oryginału lub kserokopii za zgodność z oryginałem. 7) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty przetargowej Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); 4) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. Treść pełnomocnictwa powinna także identyfikować wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jak również wskazywać ustanowionego pełnomocnika 5) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów - oryginał.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin uruchomienia kredytu

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia. 1) okoliczności wskazane przez Zamawiającego w SIWZ w postaci postanowień w niniejszej umowie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zmiany terminu spłaty rat kredytu, zmiany wysokości rat kredytu oraz innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. Dla wprowadzenia powyższych zmian niezbędne jest zawarcie Aneksu, 2) okoliczności wskazane w art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczalne są zmiany, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2018-09-05
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data dodania: 2018-09-05 14:43
Załączniki:
 • SWIZ - KREDYT 2018.pdf593.1kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Załącznik nr 1 do SWIZ.pdf839.44kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Załącznik nr 2 do SWIZ.pdf418.99kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Załącznik nr 3 do SWIZ.pdf436.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Załącznik nr 4 do SWIZ.pdf244.12kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Załącznik nr 5 do SWIZ.pdf452.57kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Załącznik nr 6 do SWIZ.pdf183.6kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Bilans z wykonania budżetu - 2017.pdf873.37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • III_22_2018_ opinia RIO dot. mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu budzetowego 2018 i praw kwoty dlugu.pdf745.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • III_82_2018_ opinia RIO dot. sprawozdania Wójta Gminy Nieborów z wykonania budżetu 2017.pdf491.13kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • III_330_2017_Opinia RIO do projektu budżetu Gminy Nieborów na 2018 rok.pdf506.95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • III_331_2017_Opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Nieborów.pdf1.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • III_332_2017_ opinia RIO dot. WPF 2018-2022.pdf1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Sprawozdania - I półroczne 2018- cz.1.pdf18.8MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Sprawozdania - I półroczne 2018- cz.2.pdf1002.78kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Sprawozdania 2017.pdf20.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Uchwala_Nr_233.pdf895kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Uchwala_Nr_234.pdf14.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
 • Zarządzenie32_2018.pdf269.96kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-05
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-05 14:46
Zmiana treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-11 14:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2018-09-11
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data dodania: 2018-09-11 13:53
Załączniki:
Wyjaśnienie do SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-11 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2018-09-11
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data dodania: 2018-09-11 13:55
Załączniki:
Zmiana treści SIWZ 2
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-18 13:30
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2018-09-18
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data dodania: 2018-09-18 13:18
 • zmodyfikował: Katarzyna Odolczyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 13:20
Załączniki:
Wyjaśnienie do SIWZ 2
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-18 13:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2018-09-18
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data dodania: 2018-09-18 13:21
Załączniki:
 • Odpowiedzi na pytania - cz. II 18.09.2018.pdf798.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-18
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-18 13:21
Pliki do pobrania
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-25 10:15
Typ zdarzenia: wyjaśnienie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2018-09-25
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data dodania: 2018-09-25 10:11
 • zmodyfikował: Katarzyna Odolczyk
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-25 10:13
Załączniki:
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy_N new.docx38.34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-25
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-25 10:13
 • zalacznik_nr_3_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_oraz_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx23.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-25
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-25 10:13
 • zalacznik_nr_4_grupa_kapitalowa.docx18.13kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-25
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-25 10:13
 • zalacznik_nr_6_oswiadczenie_rodo.docx15.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2018-09-25
  • załącznik opublikował: Katarzyna Odolczyk
   data dodania: 2018-09-25 10:13
Informacja z otwarcia ofert 26.09.2018 r.
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-26 12:45
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Nieborów, dn. 26.09.2018 r.

Zamawiający:

Gmina Nieborów,

 Al. Legionów Polskich 26,

99-416 Nieborów
 

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona na stronie internetowej

Nazwa zamówienia:

„Udzielenie Gminie Nieborów długoterminowego kredytu w wysokości do kwoty 2 780 003,37 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzy złote 37/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok”.

      Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ) zawiadamiam że:

 

A. Otwarcie ofert

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 123 259,30 zł brutto.

2. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, a otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.09.2018 r. o godz. 10:15 w: Urzędzie Gminy Nieborów, pok. 201 adres: Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów.

B. Zestawienie ofert

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert, ofert złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.

Oferent

Całkowity koszt obsługi kredytu

Termin uruchomienia

1

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

143 181,01

 

1 dzień

 

 

95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Senatorska 2a

2

Bank Gospodarstwa Krajowego, Region Łódzki

129 697,58

 

1 dzień

 

 

ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

3

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

140 612,87

 

1 dzień

 

 

96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 25

4

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu

130 981,71

 

1 dzień

 

 

ul. Stary Rynek 18, 99-400 Łowicz

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą  do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

 

Wójt Gminy Nieborów

    /-/ Andrzej Werle

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2018-09-26
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data dodania: 2018-09-26 12:44
Wybór najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2018-09-28 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2018-09-28
 • zdarzenie opublikował: Katarzyna Odolczyk
  data dodania: 2018-09-28 12:48
Załączniki:
[drukuj]

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 487176
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 11:07

Stopka strony