Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zamówienia publiczne

GZEAS.3115.UE.2.2019 GZEAS.3115.UE.2.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-06-27
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2019-06-27
Data końca składania ofert: poniedziałek 2019-07-15 godz. 11:00
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019
Szczegółowa informacja:

Gmina Nieborów: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Równamy w Górę - Kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Nieborów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nieborów, krajowy numer identyfikacyjny 75014836000000, ul. Aleja Legionów Polskich  26 , 99-416  Nieborów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 385 613, e-mail m.niedbalka@nieborow.pl, faks 468 385 658.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.nieborow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak
www.bip.nieborow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bip.nieborow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
Numer referencyjny: GZEAS.3115.UE.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: Osiem części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego                   i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów w ramach projektu „Równamy w Górę - Kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Nieborów”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany przez Gminę Nieborów, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Oś Priorytetowa XI Edukacja,

Kwalifikacje, Umiejętności.

II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30000000-9

30237280-5

30213100-6

32322000-6

32420000-3

30232110-8

32342000-2

48514000-4

80420000-4

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
w dniach: 30

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia - jeżeli takie zezwolenie wymagane jest przepisami prawa
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie - według wzoru na załączniku do SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie - według wzoru na załączniku do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 należy przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku do SIWZ; aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia-jeżeli takie zezwolenie wymagane jest przepisami prawa
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. W zakresie niepodlegania wykluczeniu:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przy czym:

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument określony w lit. a), składa dokument, o którym mowa w literze a) tiret pierwszy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

 c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym iż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, wówczas może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda opisu w postaci wypełnionego załącznika nr 1 do SIWZ – opisu przedmiotu zamówienia wraz z podaniem producenta oraz modeli oferowanego sprzętu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie do podpisania oferty, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych, przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia obowiązku załączenie pełnomocnictw do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia przedstawiane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik do SIWZ.

4. Zaparafowany wzór umowy - załącznik do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający ustala wadium w wysokości: 8 000,00 zł dla części I 2 500,00 zł dla części II

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

 

Nazwa:

TIK

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

Tablica interaktywna - 24 szt.

Projektor z uchwytem - 24 szt.

Głośniki - 4 szt. Laptop - 22 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne - 8 szt.

Drukarka 3D z kompletem filamentów - 3 szt.

Laptop z myszą i głośnikami - 7 szt.

Acces Point - 2 szt.

Serwer plików NAS - 1 szt.

Zasilacz UPS-Switch-okablowanie - 1 szt.

Router (IPS) + system zarządzania treścią internetu + okablowanie - 1 szt.

Router - 2 szt. Licencja na oprogramowanie antywirusowe i przeciwwłamaniowe - 4 szt. Komputer stacjonarny dla uczniów z monitorem, słuchawkami, głośnikami, klawiaturą i myszką - 1 komplet (10szt.)

Kamera DH - 1 szt.

Wizualizer - 2 szt.

 Pakiet biurowy - 39 szt.

Laptop Z oprogramowaniem, myszą i głośnikami wraz z oprogramowaniem biurowym - 1 szt. Magnetofon z czytnikiem CD - 1 szt.

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9, 30237280-5, 30213100-6, 32322000-6, 32420000-3, 30232110-8, 32342000-2
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

 

2

Nazwa:

Platformy edukacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

1. Usługa dostępu do kompletnej i w funkcjonalnej platf. edukacyjnej wspomaga kształcenie z wykorzyst. nowoczesnych technik, takich jak e-learning czy blended-learning i jest niezbędna do realizacji programu nauczania przy wykorzystaniu mat. elektron. Dzięki dostępowi do narzędzi informat. stworzone zostanie centrum zarz. proc. dydakt., co jest obecnie niezbędne i oczekiwane przez uczniów i ich rodziców.

2. Dostęp do narzędzia informatycznego umożliwiającego prowadzenie indywidualizacji proc. nauczania i uczenia się, co będzie skutkować wdrożeniem w szkołach innowacyjnych systemów pozwalających na wielopłaszczyznowe wspieranie ucznia i nauczyciela w procesie nauczania i uczenia się m.in. w oparciu o rozpoznanie indywidualnych predyspozycji i stylów uczenia się dzieci. W ramach programu zostanie przygotowany dla każdego U indywidualny profil mówiący o jego natur. predyspozycjach, stylu uczenia się oraz silnych stronach. Dodatkowo każdy uczeń dostanie zestaw mat. dydakt. wspierających go w zakresie metod uczenia się, a n-le dostęp do bazy metod, technik, zasobów zw. z indywidualizacją pracy z uczniami.

Załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48514000-4, 80420000-4
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

 

Nazwa:

Pomoce dydaktyczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia: (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)

1. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Bednarach - załącznik nr 1b do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

 2. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Bełchowie - załącznik nr 1c do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

 3. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Bobrownikach - załącznik nr 1d do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

 4. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku - załącznik nr 1e do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

5. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Mysłakowie - załącznik nr 1f do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.

 6. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Nieborowie- załącznik nr 1g do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Nieborów

                                                                                                                                   /-/ Jarosław Papuga

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
  data wytworzenia informacji: 2019-06-27
 • zdarzenie opublikował: Elżbieta Lepieszka
  data dodania: 2019-06-27 15:27
 • zmodyfikował: Elżbieta Lepieszka
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 15:49
Załączniki:
 • SIWZ608.36kB
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 12.5MB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - TIK

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 1a458.13kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Platformy edukacyjne

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 1b1.1MB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część III - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Bednarach

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 1c274.38kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część IV - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Bełchowie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 1d693.94kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część V - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 1e415.39kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część VI - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 1f184.07kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część VII - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Mysłakowie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 1g482.56kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część VIII - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Nieborowie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 2190.75kB
  Formularz oferty

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 3429.48kB
  Załącznik cenowy - część I – VIII

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 4132.85kB
  Wzór umowy

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 5152.02kB
  Wykaz wykonanych dostaw

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 6164.6kB
  Oświadczenie wykonawcy

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 7214.5kB
  Oświadczenie wykonawcy

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 8157.35kB
  Wniosek o wycofanie oferty

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 9175.75kB
  Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 10155.03kB
  Formularz oświadczenia dot. uiszczania podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 11170.18kB
  Formularz oświadczenia o braku powiązań kapitałowych

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-06-27 17:01
 • Załącznik nr 1b509kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część III - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Bednarach

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-04 10:59
 • Załącznik nr 1c160.5kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część IV- Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Bełchowie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-04 10:59
 • Załącznik nr 1d388kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część V - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-04 10:59
 • Załącznik nr 1e240kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część VI - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Dzierzgówku

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-04 10:59
 • Załącznik nr 1f110.5kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część VII - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Mysłakowie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-04 10:59
 • Załącznik nr 1g273kB
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część VIII - Pomoce dydaktyczne Szkoła Podstawowa w Nieborowie

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Florczak
   data wytworzenia informacji: 2019-06-27
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-04 10:59
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ1.1MB
  Odpowiedź nr 1

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2019-07-05
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-05 08:14
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ3.6MB
  Odpowiedź nr 2

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2019-07-05
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-05 10:05
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ1.1MB
  Odpowiedź nr 3

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2019-07-05
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-05 13:36
 • Zmiana SIWZ540.01kB
  Zmiana SIWZ punkt: XI.3

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2019-07-05
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-07-05 13:36
 • Załącznik nr 2107kB
  Formularz oferty .doc

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-08 12:59
 • Załącznik nr 3169.5kB
  Załącznik cenowy cz. I-VIII .doc

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-08 12:59
 • Załącznik nr 581kB
  Wykaz wykonanych dostaw .doc

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-08 12:59
 • Załącznik nr 6105kB
  Oświadczenie wykonawcy .doc

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-08 12:59
 • Załącznik nr 781.5kB
  Oświadczenie wykonawcy .doc

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-08 12:59
 • Załącznik nr 877kB
  Wniosek o wycofanie oferty

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-08 12:59
 • Załącznik nr 9102kB
  Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-08 12:59
 • Załącznik nr 1079kB
  Formularz oświadczenia dot. uiszczania podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-08 12:59
 • Załącznik nr 1180kB
  Formularz Oświadczeń o braku powiązań kapitałowych .doc

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-08 12:59
 • Wniosek1.1MB
  Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2019-08-07
  • załącznik opublikował: Elżbieta Lepieszka
   data dodania: 2019-08-07 14:11
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-09 14:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-07-09 14:34
Załączniki:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-09 14:40
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2019-07-09
 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-07-09 14:36
Załączniki:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-09 14:45
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2019-07-09
 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-07-09 14:45
Załączniki:
 • Zmiana SIWZ 31MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-09 14:46
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-09 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019
Szczegółowa informacja:
Ogłoszenie nr 540140310-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
Nieborów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 566113-N-2019
Data: 27/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nieborów, Krajowy numer identyfikacyjny 75014836000000, ul. Aleja Legionów Polskich  26, 99-416  Nieborów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 385 613, e-mail m.niedbalka@nieborow.pl, faks 468 385 658.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nieborow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-11, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-15, godzina: 11:00
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2019-07-09
 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-07-09 14:50
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-10 14:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2019-07-10
 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-07-10 14:34
Załączniki:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-11 11:15
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2019-07-11
 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-07-11 11:15
Załączniki:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów - GZEAS.3115.UE.2.2019 GZEAS.3115.UE.2.2019
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-12 14:40
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2019-07-12
 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-07-12 14:40
Załączniki:
 • Odpowiedź na pytanie 7517.8kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-07-12 14:42
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-15 15:40
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2019-07-15
 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-07-15 15:41
Załączniki:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-07-19 14:50
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2019-07-19
 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-07-19 14:53
Załączniki:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego TIK, platform edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do wybranych szkół z gminy Nieborów
data opublikowania zdarzenia: 2019-08-22 07:11
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GZEAS.3115.UE.2.2019

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia informacji: 2019-08-21
 • zdarzenie opublikował: Paweł Tartanus
  data dodania: 2019-08-21 15:08
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze ofert2.4MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
   data wytworzenia informacji: 2019-08-21
  • załącznik opublikował: Paweł Tartanus
   data dodania: 2019-08-21 15:09
[drukuj]

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 487152
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 11:07

Stopka strony