Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.nieborow.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 26 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2021
WÓJTA GMINY NIEBORÓW
z dnia 26 marca 2021 r.

 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz ustalenia ceny wywoławczej tych nieruchomości

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65, 284 i 471) oraz w wykonaniu Uchwały NR LIX/287/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 24 września 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

zarządzam co następuje:

§ 1.

 Przeznaczam do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego:

 1. nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dzierzgówek, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ozn. nr 337/17 o pow. 0,1557 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1O/00038781/9;
 2. nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Dzierzgówek, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka ozn. nr 337/18 o pow. 0,9465 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LD1O/00038781/9;

opisanymi w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Postanawiam podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o którym mowa

w § 1 poprzez:

          1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nieborów,

          2) zamieszczenie na okres 21 dni na stronie internetowej https://www.bip.nieborow.pl

2. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez

ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej Powiat Łowicki.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wieloosobowego stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Nieborów

/-/ Jarosław Papuga

 

 Załącznik do Zarządzenia nr 20./2021
Wójta Gminy Nieborów z dnia 26.03.2021r.

ROS.6840.4.2021.MC                            

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ostawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471)

Wójt Gminy Nieborów
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE PRZETARGU

 

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:
  dz. ozn. nr 337/17 – obręb Dzierzgówek, o powierzchni 0,1557 ha, użytek: Lzr-RVI, KW Nr LD1O/00038781/9
  . Działy III i IV są wolne od wpisów.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, posiada  regularny kształt, wydłużonego czworokąta o szerokości ok 29 metrów i długości ok 54 metrów oraz bezpośredniego dostępu do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5 metrów. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Położona jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów użytkowanych rolniczo i lasów. Działka od strony wschodniej znajduje się w bliskiej odległości od rzeki Skierniewki, natomiast od strony południowej znajdują się tereny wód otwartych i usług turystyki i wypoczynku. Miejscowość posiada dogodne połączenia komunikacyjne, położona jest w odległości ok. 7 km od zjazdu na autostradę A2 i około 1 km od miejscowości Bełchów gdzie znajdują się obiekty handlowo usługowe oraz dworzec stacji kolejowej. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z uchwałą Nr L/225/2017 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgówek, Kompina, Mysłaków i Piaski, nieruchomość, znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „8.108.MNu”, przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Zasady i warunki zagospodarowania terenu: budynki mieszkalne i usługowe do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokość pozostałych budynków – jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6m, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej do 30%, wskaźnik intensywności zabudowy na działce od 0,1 do 0,5, udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, co najmniej 35% działki budowlanej, powierzchnia biologicznie czynna o charakterze leśnym z maksymalnym zachowaniem istniejącego drzewostanu.

Cena nieruchomości: cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny z dnia 2 marca 2021 r. i wynosi  cena netto 76 300,00 zł + 17 549,00 zł (23% podatku VAT) = 93 849,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące  osiemset czterdzieści dziewięć złotych).

 

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości
  dz.
  ozn. nr 337/18 – obręb Dzierzgówek, o powierzchni 0,9465 ha, użytek: LsV – 0,8010 ha i Lzr-RVI – 0,1455 ha, KW Nr LD1O/00038781/9. Działy III i IV są wolne od wpisów.

Opis nieruchomości: Nieruchomość leśna niezabudowana, posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej szerokości ok. 5 metrów oraz dostęp do sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Położona jest w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów użytkowanych rolniczo i lasów. Działka od strony wschodniej znajduje się w bliskiej odległości od rzeki Skierniewki, natomiast od strony południowej znajdują się tereny wód otwartych i usług turystyki i wypoczynku. Miejscowość posiada dogodne połączenia komunikacyjne, położona jest w odległości ok. 7 km od zjazdu na autostradę A2 i około 1 km od miejscowości Bełchów gdzie znajdują się obiekty handlowo usługowe oraz dworzec stacji kolejowej. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/119/96 Rady Gminy Nieborów z dnia 27 listopada 1996 r.,  w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: „08.06.RL,R.”, przeznaczenie: tereny leśne i rolne. Zakaz realizacji budynków. Dopuszcza się zalesienie istniejących terenów rolnych                              i nieużytków.

Cena nieruchomości: cena wywoławcza nieruchomości ustalona została na podstawie wyceny z dnia 1 marca 2021 r. i wynosi 57 300,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych).

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie określa się.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Termin i miejsce przetargu zostanie podany w oddzielnym ogłoszeniu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

      Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) mogą złożyć wniosek o jej nabycie do Wójta Gminy Nieborów w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, czyli do dnia 14 maja 2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nieborów ul. Aleja Legionów Polskich 26, w godzinach urzędowania - poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godzinach  7.00 – 15.00, pok. 208, tel. 46 8385613 wew. 208

Niniejszy wykaz wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieborów od dnia  1 kwietnia 2021 r.

 do dnia 21 kwietnia  2021 r. oraz na stronie internetowej bip  https://www.bip.nieborow.pl

 Wójt Gminy Nieborów
/-/ Jarosław Papuga

drukuj (Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Nieborów z dnia 26 marca 2021 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Papuga - Wójt Gminy Nieborów
  data wytworzenia: 2021-03-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2021-03-30 13:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42933
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-12-01 11:38