Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII/55/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/54/19 w sprawie wyznaczenia delegata na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/52/19 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/51/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/258/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bełchów, Bobrowniki, Kompina, Nieborów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów” w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Nieborów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nieborów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/44/19 w sprawie przejęcia przez Gminę Nieborów do zasobów dróg gminnych, drogi położonej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 70 służącej do jej obsługi oraz terenów przylegających, w miejscowości Bobrowniki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w pomniku przyrody Aleja Lipowa odcinek 1 Arkadia - Nieborów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/42/19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2019 roku”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/41/19 w sprawie zmiany uchwały nr V/28/19 z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019 - 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/39/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr V/38/19 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nieborów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:51

Uchwała Nr V/37/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:48

Uchwała Nr V/36/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:47

Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:44
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 10:45

Uchwała Nr V/34/19 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:43
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 10:43

Uchwała Nr V/33/19 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieborów w latach 2019 – 2023

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:42

Uchwała Nr V/32/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieborów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:41

Uchwała Nr V/31/19 w sprawie ustalenia wysokości i określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe stanowiącego własność Gminy Nieborów w prawo własności tego gruntu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:40

Uchwała Nr V/30/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:38

Uchwała Nr V/29/19 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/158/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:36

Uchwała Nr V/28/19 w sprawie zmiany budżecie gminy na 2019 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 289
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-29 17:15

Urząd Gminy Nieborów

Al. Legionów Polskich 26

99-416 Nieborów

 

Dane kontaktowe

Telefony:
+48 46 838 56 13
+48 46 838 56 65
+48 46 838 56 58

Adresy e-mail:

Urząd Gminy
Rada Gminy

Godziny urzędowania

poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 7:00-15:00
środa 7:00-15:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

  

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 327764
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-23 12:18

Stopka strony