Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/123/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2020 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-17 07:59

Uchwała Nr XVIII/122/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-17 07:53

Uchwała Nr XVIII/121/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres 3 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-16 14:57

Uchwała Nr XVIII/120/19 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/50/19 Rady Gminy Nieborów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów

Metryka

 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-16 14:53

Uchwała Nr XVIII/119/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2024

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-16 14:51

Uchwała Nr XVIII/118/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-16 14:44

Uchwała Nr XVIII/117/19 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-16 14:42

Uchwała Nr XVIII/116/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-16 14:38

Uchwała Nr XVIII/115/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-16 14:35

Uchwała Nr XVIII/114/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2020-01-16 14:25

Uchwała Nr XVIII/113/19 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół, przedszkoli i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2019-12-18 13:55

Uchwała Nr XVIII/112/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nieborów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2019-12-18 13:56
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 13:52

Uchwała Nr XVIII/111/19 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2019-12-18 13:56

Uchwała Nr XVIII/110/19 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunal właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2019-12-18 13:56

Uchwała Nr XVIII/109/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nieborów na rok szkolny 2019/2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2019-12-18 13:56

Uchwała Nr XVIII/108/19 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-12-16
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2019-12-18 13:56

Uchwała Nr XVII/107/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-12-05 10:03

Uchwała Nr XVII/106/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-12-05 10:03

Uchwała Nr XVII/105/19 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-12-05 10:03

Uchwała Nr XVII/104/19 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-12-05 10:03

Uchwała Nr XVII/103/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XLIII/144/06/ Rady Gminy w Nieborowie z dnia 29 marca 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Chyleniec, Dzierzgów, Dzierzgówek, Karolew, Mysłaków, Nieborów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 221 poz. 1723)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-11-29
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-12-05 10:03

Uchwała Nr XVI/102/19 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 4 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-11-05 14:56
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-05 14:54

Uchwała Nr XVI/101/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-11-05 14:56
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-05 14:52

Uchwała Nr XVI/100/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-11-05 14:56

Uchwała Nr XVI/99/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-11-05 14:56

Uchwała Nr XVI/98/19 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-11-05 14:56

Uchwała Nr XVI/96/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXV/119/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty obszarów wsi: Arkadia, Bednary Kolonia, Bednary Wieś, Bełchów, Bobrowniki, Dzierzgów, Dzierzgówek, Janowice, Julianów, Karolew, Kompina, Michałówek, Mysłaków, Nieborów, Patoki, Piaski i Sypień (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 317 poz. 2928 ze zm.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-11-05 14:56

Uchwała Nr XVI/95/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment wsi Bobrowniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-11-05 14:56

Uchwała Nr XV/94/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-10-07
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-11-05 14:56

Uchwała Nr XIV/93/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-10-09 12:36

Uchwała Nr XIV/92/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-10-09 12:36

Uchwała Nr XIV/91/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Łowickiemu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-10-09 12:36

Uchwała Nr XIV/90/19 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez grupę podmiotów dotyczącej uchwalenie Samorządowej Karty Praw Rodzin na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-10-09 12:36

Uchwała Nr XIV/89/19 w sprawie zmiany uchwaływ sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-10-09 12:36

Uchwała Nr XIV/88/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-10-09 12:36

Uchwała Nr XIV/87/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Kompinie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-10-09 12:38
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 12:24

Uchwała Nr XIV/86/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Dzierzgówku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-10-09 12:38
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-09 12:17

Uchwała Nr XIV/85/19 w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Dzierzgówku oraz ustalenia jego statutu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-10-09 12:36

Uchwała Nr XIII/84/19 w sprawie zmiany budżetu gmina na 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-09-25 14:41
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-25 14:41

Uchwała Nr XIII/83/19 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-09-25 14:41
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-25 14:35

Uchwała Nr XIII/82/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-09-06
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-09-25 14:41

Uchwała Nr XII/81/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-09-25 14:41

Uchwała Nr XII/80/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-09-25 14:41

Uchwała Nr XI/79/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-08-16 10:22

Uchwała Nr XI/78/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-08-16 10:22

Uchwała Nr XI/77/19 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sadowych na kadencję 2019 - 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-08-16 10:22

Uchwała Nr XI/76/19 w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy Nieborów w skład Komisji mieszkaniowej do wykonania czynności związanych ze społeczną kontrolą rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-08-16 10:22

Uchwała Nr XI/75/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019 - 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-08-16 10:22

Uchwała Nr XI/74/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-08-16 10:22
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-16 10:14

Uchwała Nr XI/73/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinasowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy KPP w Łowiczu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-08-16 10:22

Uchwała Nr X/72/19 w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15

Uchwała Nr X/71/19 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15

Uchwała Nr X/70/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieborów za rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15

Uchwała Nr X/69/19 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieborów za rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15

Uchwała Nr X/68/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019-2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-04 10:12

Uchwała Nr X/67/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15

Uchwała Nr X/66/19 w sprawie zmiany uchwały nr LII/241/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15

Uchwała Nr X/65/19 w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek budżetowych Gminy Nieborów do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15

Uchwała Nr X/64/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, na fragmencie wsi Dzierzgów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15

Uchwała Nr X/63/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bełchów, Bobrowniki, Michałówek, Nieborów i Piaski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-06-24
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-04 10:15

Uchwała Nr IX/62/19 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/59/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-02 10:31

Uchwała Nr IX/61/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019 – 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-02 10:31
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-02 10:26

Uchwała Nr IX/60/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-07-02 10:31

Uchwała Nr VIII/59/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-06-05 11:21

Uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-06-05 11:21
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-05 11:18

Uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-06-05 11:21

Uchwała Nr VIII/56/19 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nieborów”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-06-05 11:21

Uchwała Nr VII/55/19 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/54/19 w sprawie wyznaczenia delegata na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/52/19 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/51/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nieborów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2704 E Arkadia – Dzierzgów – Bełchów odcinek Bobrowniki – Bełchów znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VII/49/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/258/2018 Rady Gminy Nieborów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bełchów, Bobrowniki, Kompina, Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-04-09
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-04-29 17:20

Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów” w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/44/19 w sprawie przejęcia przez Gminę Nieborów do zasobów dróg gminnych, drogi położonej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 70 służącej do jej obsługi oraz terenów przylegających, w miejscowości Bobrowniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w pomniku przyrody Aleja Lipowa odcinek 1 Arkadia - Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/42/19 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2019 roku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/41/19 w sprawie zmiany uchwały nr V/28/19 z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2019 - 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr VI/39/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-03-11
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-03-26 10:25

Uchwała Nr V/38/19 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:51

Uchwała Nr V/37/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieborów na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:48

Uchwała Nr V/36/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:47

Uchwała Nr V/35/19 w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:44
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 10:45

Uchwała Nr V/34/19 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:43
 • zmodyfikował: Paweł Tartanus
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-22 10:43

Uchwała Nr V/33/19 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nieborów w latach 2019 – 2023

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:42

Uchwała Nr V/32/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:41

Uchwała Nr V/31/19 w sprawie ustalenia wysokości i określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe stanowiącego własność Gminy Nieborów w prawo własności tego gruntu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:40

Uchwała Nr V/30/19 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:38

Uchwała Nr V/29/19 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/158/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:36

Uchwała Nr V/28/19 w sprawie zmiany budżecie gminy na 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-02-08
 • opublikował: Paweł Tartanus
  data publikacji: 2019-02-22 10:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25560
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-15 11:22:52