Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Nieborów

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • epuap
 • Mapa Gminy
 • Punkty nieodpłatnego poradnictwa

Przejdź do: www.nieborow.pl

Treść strony

Uchwała Nr XLVII/288/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2022 - 2028

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-17 16:02

Uchwała Nr XLVII/287/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-17 16:02
 • zmodyfikował: Halina Siekierska
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-17 16:50

Uchwała Nr XLVII/286/21 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-17 16:02

Uchwała Nr XLVII/285/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-17 16:02

Uchwała Nr XLVII/284/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-14 11:43

Uchwała Nr XLVII/283/21 w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nieborów oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-14 11:42

Uchwała Nr XLVII/282/21 w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-14 11:42

Uchwała Nr XLVII/281/21 w ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-14 11:42

Uchwała Nr XLVII/280/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-14 11:42

Uchwała Nr XLVII/279/21 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-14 11:42

Uchwała Nr XLVII/278/21 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2022-01-14 11:41

Uchwała Nr XLVI/277/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-22 13:28

Uchwała Nr XLVI/276/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-12-20
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-22 13:26

Uchwała Nr XLV/275/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:36

Uchwała Nr XLV/274/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:35

Uchwała Nr XLV/273/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:35

Uchwała Nr XLV/272/21 w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:34

Uchwała Nr XLV/271/21 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:34

Uchwała Nr XLV/270/21 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2021”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:34

Uchwała Nr XLV/269/21 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:34

Uchwała Nr XLV/268/21 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:34

Uchwała Nr XLV/267/21 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:33

Uchwała Nr XLV/266/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia dla spółek wodnych

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:32

Uchwała Nr XLV/265/21 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-11-29
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-12-10 12:32

Uchwała Nr XLIV/264/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-11-05 10:52

Uchwała Nr XLIV/263/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-11-05 10:52

Uchwała Nr XLIV/262/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-11-05 10:51

Uchwała Nr XLIV/261/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-11-05 10:49

Uchwała Nr XLIV/260/21 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-11-05 10:48

Uchwała Nr XLIV/259/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-11-05 10:48

Uchwała Nr XLIV/258/21 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-11-05 10:47

Uchwała Nr XLIII/257/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-10-06 11:16

Uchwała Nr XLIII/256/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-10-06 11:10

Uchwała Nr XLIII/255/21 w sprawie przyznania jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-10-06 11:09

Uchwała Nr XLII/254/21 w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-10-06 11:09

Uchwała Nr XLIII/253/21 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-10-06 11:09

Uchwała Nr XLIII/252/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-10-06 11:08

Uchwała Nr XLII/251/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-09-08 13:50

Uchwała Nr XLII/250/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-09-08 13:48

Uchwała Nr XLII/249/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nieborów na rok szkolny 2021/2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-08-31 09:44

Uchwała Nr XLII/248/21 w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-08-31 09:45

Uchwała Nr XLII/247/21 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Nieborów

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
   data wytworzenia: 2021-09-08
  • opublikował: Halina Siekierska
   data publikacji: 2021-09-08 12:09
 • Metryka

  • opublikował: Halina Siekierska
   data publikacji: 2021-08-25 13:34

drukuj (Uchwała Nr XLII/247/21 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Nieborów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-08-23 17:33

Uchwała Nr XLI/246/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-08-04 13:53

Uchwała Nr XL/245/21 w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-08 11:04

uchwała Nr XL/244/21 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-08 11:03

Uchwała Nr XL/243/21 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-08 11:03

Uchwała Nr XL/242/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nieborów za rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-08 11:03

Uchwała Nr XL/241/21 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Nieborów za rok 2020

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-08 11:03

Uchwała Nr XL/240/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-09 14:21

Uchwała Nr XL/239/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-09 14:20

Uchwała Nr XL/238/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fragmenty wsi: Bednary, Bobrowniki, Kompina, Mysłaków i Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-08 11:02

Uchwała Nr XL/237/21 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-08 11:02

Uchwała Nr XL/236/21 w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-08 11:02

Uchwała Nr XL/235/21 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-07-08 11:01

Uchwała Nr XXXIX/234/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nieborów a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa skrzyżowania skanalizowanego typu rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 (od km 13+534,50 do km 13+ 841,50) w miejscowości Bełchów – gmina Nieborów w związku z budową dróg gminnych w m. Dzierzgów oraz Bełchów”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-06-14
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-06-17 11:23

Uchwała Nr XXXIX/232/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-06-15 13:19

Uchwała Nr XXXVIII/231/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-06-15 13:19

Uchwała Nr XXXVIII/230/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-06-14 13:38

Uchwała Nr XXXVIII/229/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bełchowie przy ul. Przemysłowej 25

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-06-14 13:37

Uchwała Nr XXXVIII/228/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bełchowie przy ul. Przemysłowej 7

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-06-14 13:37

Uchwała Nr XXXVIII/227/21 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/102/19 r. z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 4 lat i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-05-31
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-06-14 13:37

Uchwała Nr XXXVII/226/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-05-06 11:09

Uchwała Nr XXXVII/225/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-05-06 11:09

XXXVII/224/21 w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-05-06 11:03

Uchwała Nr XXXVII/223/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Polesie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-04-26
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-04-29 09:35

Uchwała Nr XXXVI/222/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-04-12 13:51

Uchwała Nr XXXVI/221/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości gruntowej, w trybie bezprzetargowym, na okres 4 lat

Metryka

 • data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-04-12 13:55

Uchwała Nr XXXVI/220/21 w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-03-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-04-12 13:45

Uchwała Nr XXXV/219/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:19

Uchwała Nr XXXV/218/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:18

Uchwała Nr XXXV/217/21 w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:18

Uchwała Nr XXXV/216/21 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieborów w 2021 roku”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:18

Uchwała Nr XXXV/215/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy, nieruchomości gruntowej, na okres 4 lat

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:17

Uchwała Nr XXXV/214/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:17

Uchwała Nr XXXV/213/21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej dotychczasowemu dzierżawcy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-03-02 10:16

Uchwała Nr XXXIV/212/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Nieborów i zwrotu tej opłaty

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-02-01
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:40

Uchwała Nr XXXIII/211/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Nieborów oraz planów pracy komisji Rady Gminy Nieborów na 2021 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:40

Uchwała Nr XXXIII/210/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej podjęcia uchwały stanowiskowej potępiającej dyskryminację mieszkańców Gminy Nieborów w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz sprzeciwiającej się eksperymentalnemu zaszczepieniu mieszkańców Gminy Nieborów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Uchwała Nr XXXIII/209/21 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieborów na lata 2021 - 2026

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Uchwała Nr XXXIII/208/21 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Uchwała Nr XXXIII/207/21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2021-2027”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Uchwała Nr XXXIII/206/21 w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nieborów na lata 2014 – 2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Osóbka - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2021-01-25
 • opublikował: Halina Siekierska
  data publikacji: 2021-02-09 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8612
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-06 09:47:30